Елеонора Сергиева

Партньор - Ръководител Направление “Публично право и проекти

Ръководи екип, специализиран в публичната сфера, административното правосъдие и правораздаване, публично-частните партньорства, данъчното и финансовото право. Дългогодишен експертен опит в ръководене и изпълнение на проекти за анализ и оценки на законодателство, изследване и въвеждане на добри практики, подготовка на нормативни и стратегически документи, развитие на институционален капацитет и консултиране и структуриране на реформи. Специализация в консултирането на данъчни аспекти и ефекти при корпоративни и лични сделки, предоставяне и получаване на различни видове финансирания, придобивания и продажби на активи, предприятия или части от такива и процесуално представителство по данъчни, финансови и осигурителни въпроси.

Образование и допълнителна квалификация

Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов”, 1996 г.

Университет за национално и световно стопанство, Магистър по специалност „Право”, 2001 г.;

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2002 г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в областта на данъчно, финансовото и административно право.

Ръководи и работи по проекти в областта на повишаване на управленски и административен капацитет, ефективна работа на държавни органи и институции, намаляване на административната тежест и реализация на електронното управление.

Притежава експертиза в ръководството на процеси по подготовка, управление, мониторинг и верификация на проекти с европейско финансиране и други грантови схеми, включително предварителен и последващ контрол за законосъобразност при разходването на средствата по проекти, финансирани по оперативни програми; съдействие за регулиране на отношения между бенефициенти и управляващи органи и процесуално представителство.

 

Езици

Английски език