Митко Тодоров

Асоцииран партньор - Събиране на вземания

Дългогодишен опит в областа на защита на правата на кредиторите. Организира работата на екипа на кантората, свързана със съдебното събиране на вземания във всички негови фази – заповедно, исково и изпълнително производство.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, 2016

Търговска гимназия „Васил Е. Априлов“, Червен бряг, Търговия, 2008

 

Професионален опит

Юрисконсулт от 2016 г.

 

Участия в проекти на кантората

Притежава богат опит и експертиза в сферата на заповедното, исковото и изпълнителното производство, както и в спорове от трудовоправен характер.

Цялостни правни анализи и консултиране на клиентите в сферата на гражданското съдопроизводство, със задълбочен фокус върху изпълнителното производство.

 

Езици

Английски език