„Попов и партньори” е основана през 1998 г., а от 2017 г. вече е „Попов, Арнаудов и партньори”. Екипът се състои от над 50 професионалисти, всеки специализирал в различна област, заедно предоставящи услуги в целия спектър на бизнес правото и публичните проекти: търговско право, сделки, реализиране на инвестиции, осигуряване на регулаторни съответствия (compliance), данъчни консултации, анализи, нормотворчество, електронно управление и е-правосъдие и др.

Кантората има огромен процесуален опит в представителство пред съдилища и арбитражи в цялата страна по търговски, данъчни и административни дела, както и пред регулаторни органи: Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Патентно ведомство, Комисия за защита на личните дании, Комисия за защита от дискриминация, Съвет за електронни медии, Етична комисия и други.

Екипът на кантората работи на територията на цялата страна, а благодарение на изградени партньорства може да осигури на клиентите си защита на техните интереси по целия свят.

Членства в организации

TAG Alliances се състои от водещите професионални съюзи TAGLaw, TIAG и TAG-SP и има глобален обхват от повече от 290 членове в над 105 държави с над 17 000 професионалисти. TAGLaw, основана през 1998 г., е глобален съюз от независими юридически кантори. Днес се нарежда сред петте най-големи юридически съюзи в света. TIAG, сдружение на независими счетоводни фирми, е основано през 2003 г. Членовете на TAGLaw и TIAG често си сътрудничат, за да осигурят на клиентите си пълно покритие на техните различни правни и счетоводни потребности по целия свят.

Германо-Българската индустриално-търговска камара е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България, част от международната мрежа на германските външнотърговски камари. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес. ГБИТК е: официално представителство на германската икономика, консултант на фирми, официално представителство на германски панаири. В ГБИТК членуват над 500 фирми и организации.

Френско-българска търговска и индустриална камара обединява 240 френски, български и международни компании, с цел да окуражават и развиват двустранните икономически и търговски отношения между двете страни. ФБТИК е част от CCI France International (международна мрежа на френските търговски камари в чужбина), която днес наброява 123 камари в 92 страни по целия свят. Организацията на международните камари поддържа и тесни връзки с регионалните търговски и индустриални камари във Франция.

Сдружението е част от Конфиндустрия, Италия, като основната му цел е да благоприятства икономическото сътрудничество между Италия и България, в ролята на представител на италианските предприятия в България и подкрепяйки дейността на своите членове. Понастоящем Сдружението включва близо 300 предприятия. Част от Конфиндустрия България са както големи международни компании, така и малки и средни италиански предприятия с дейност в България.

IFA е единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с фискални въпроси от 1938 г. Предмет на дейност са проучването и развитието на: международно и сравнително право по отношение на публичните финанси, международно и сравнително данъчно право, финансови и икономически аспекти на данъците. Членовете на IFA възлизат на близо 12 000 от над 100 държави. Българският клон има над 60 членове. Основен обединяващ фактор на всички членове е основната цел на организацията: развитието на данъчното право и неговото прилагане.

PARA е сдружение на производители и дистрибутори на робототехника, разработчици на софтуер и хардуер, интегратори, индустриални зони, компании за индустриална автоматизация, технологични центрове, изследователски институции и „Think Tanks“. Организацията е ориентирана към извършване на предпроектни проучвания, изследвания на множество аспекти на потребителската и индустриалната роботика, както и технологичните политики.

Сертификати

Системата за управление на качеството на кантората е сертифицирана в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015

Запознайте се с Политика за качеството на кантората

Кантората предлага пълен обхват от услуги в сферата на индустриалната собственост, включително представителство пред национални и европейски органи.
Водещите адвокати Галин Попов, Елеонора Сергиева и Елисавета Йотова са регистрирани представители по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България.

Кантората предлага процедури по медиация по търговски, потребителски, трудови, семейни и наследствени казуси, като алтернативен способ за разрешаване на спорове.
Пепи Кузева e сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Адвокатското дружество предлага цялостно консултиране и съдействие при въвеждане на изискванията на GDPR в бизнеса на клиентите ни. Адвокати от кантората са сертифицирани експерти в областта на защитата на данните, издържали изпита CIPP/E – ключов сертификат, показващ задълбочени познания и умения в областта на защитата на личните данни

Участие в класации

Съвместна дейност с партньори

Агенция за недвижими имоти, създадена от екипа на „Попов, Арнаудов и партньори” с цел да предложи на своите клиенти комплексен подход при предоставяне на всичко, свързано с имотите, от което клиентът има нужда, включващо правни, брокерски, консултантски услуги и управление на инвестиции.

Водеща компания за бизнес консултиране, която предлага професионални счетоводни, одиторски, пейрол и аутсорсинг услуги. Партньорството между двете компании дава възможност на клиентите да се предостави пълният набор правни и финансови консултации, необходим за техния бизнес.

Сдружение, което работи за обмяна на опит и професионална експертиза в различните сфери на правоприлагането, правораздаването и правната наука, за подобряване на средата за професионално развитие на младите адвокати, за развитието на гражданското общество и демокрацията.

Платформа за базирани в България местни и международни организации, които искат да направят своите работни места по-приобщаващи и включващи ползите от многообразието. Целта на платформата е да насърчи положителна бизнес и икономическа среда за равенство на възможностите за всеки служител.

Технологична компания в областта на сигурността, изграждането на мрежи и управлението заедно с най-добрата техническа и продажна поддръжка. Двете компании си сътрудничат за предоставянето на клиентите на пълен набор услуги за защита на личните данни в съответствие с правилата на GDPR.

Успешно завършени проекти в сфери

Бизнес право и инвестиции

Създаването и развитието на една от най-големите франчайзингови мрежи в България – структура от над 40 франчайзера и над 100 обекта в цялата страна в сферата на търговията с канцеларски материали.

Структурирането и изпълнението на няколко сделки с общ обем над 50 млн. евро за консолидирането на доставчиците на кабелна телевизия и интернет.

Придобиването на един от водещите български търговци на мебели от една от най-големите европейски вериги за търговия с мебели и аксесоари.

Цялостно подпомагане на реализацията инвестиция в изграждането на фабрика за автомобилни части в планиран общ размер на 37 милиона евро.

Реализацията на инвестиция в изграждането на търговски площи в гр. София и гр. Варна в общ размер на 7 млн. евро.

Първоначална капиталова инвестиция и последващото й няколкократно разширяване в създаването на една от най-големите животновъдни ферми в страната.

Извършването на пълни правни анализи във връзка с приватизацията на различни държавни предприятия, в т.ч. „Международен панаир Пловдив” АД и „Аудиовидео Орфей” ЕАД.

Пълно правно обслужване на инвестиционен проект за развитие на нов жилищен квартал в крайградския район на гр. София.

Стартирането на един от първите проекти за PPV и VOD услуги в България.

Цялостно ежедневно правно обслужване на компании от различни сектори на икономиката: финансов сектор, индустрия, медии и технологии, комунални услуги и др.

Регулации и съответствие

Изготвяне на цялостната правна рамка на различните кредитни продукти на една от най-големите в страната небанкови финансови институции.

Изготвяне на правната рамка за он-лайн предоставяне на кредитни продукти и подписване на договори чрез таблет на една от най-големите в страната небанкови финансови институции.

Създаването и развитието на дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

Цялостен анализ, оценка за съответствие и съдействие при въвеждане на изискванията на GDRP в организации от различни сектори: финансов сектор, здравеопазване, комунални услуги, медии и технологии, търговия на дребно, услуги и др.

Изпълнение и/или подпомагане изпълнението на функцията „Длъжностно лице по защита на данните” за компании, предоставящи услуги в областта на ВиК, хотелиерството и ресторантьорството, маркетингови анализи, одити и проучвания, търговия на дребно със стоки за бита.

Уреждане на спорове

Представителство на търговски представител в един от редките спорове за заплащане на законово определеното обезщетение за търговския представител след прекратяването на договора за търговско представителство. Материалният интерес на делата бе 15 милиона евро.

Представителство на български кабелни оператори по поредица от дела с организации за колективно управление на права, включително преписка в КЗК, по която бяха наложени санкции за злоупотреба с господстващо положение на EBU, VPRT, AGICOA, Музикаутор, Филмаутор и Театъраутор.

Представителство по данъчни спорове с материален интерес над 4 млн. лв.

Участие в създаването на Арбитражен съд към Германо-българската индустриално-търговска камара.

От 2008 г. предоставяме услуги по процесуално представителство на банки в процеса на събиране на просрочени кредитни задължения – възложени са няколко хиляди дела на общо 4 големи банки за десетки милиони евро.

От 2010 г. предоставяме услуги по извънсъдебно събиране и водене на дела на 6 ВиК оператора – над 60 000 случая за десетки милиони евро.

От 2017 г. предоставя услуги по съдебно и извънсъдебно събиране на просрочени вземания от абонати на телеком оператори – над 170 000 случая за десетки милиони евро.

Публично право

Проект „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/регистри в администрацията и реформиране на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация”, който е основополагащ за реализацията на електронното управление с възложител Администрацията на Министерски съвет, стойност 3 012 000 лв.

Проект „Създаване на общ център за административно обслужване в областна администрация“ с възложител Институт по публична администрация, стойност 22 560 лв.

Проект „Анализ на процесуалните действия и на удостоверителните изявления в гражданския и административния процес; препоръки за обхвата на правилата в условията на електронно правосъдие” с възложител Висш съдебен съвет, стойност 133 200 лв.

Проект „Сравнителен анализ на добри европейски практики в сферата на административното правораздаване, в това число за повишаване ефективността и прозрачността на действията на съда; анализ на организационната структура и работните процеси във ВАС” с възложител Върховен административен съд, стойност 154 800 лв.

Проект „Сравнителен анализ на правната рамка за реализиране и управление на преки чуждестранни инвестиции в 5 европейски държави, обхващащ и специфичното законодателство в приоритетните за България икономически сектори” с възложител Българска агенция за инвестиции, стойност 132 480 лв.

Проект „Изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност, включващ: изследване на нормативната уредба и европейски практики относно провеждането на стажове след дипломиране по специалността „Право“ и практико-теоретически изпит, изработване и апробиране на модели на стажантски програми, включително изграждане на капацитет за наставничество, усъвършенстване на модела на теоретико-практически изпит за придобиване на правоспособност” с възложител Министерство на правосъдието, стойност: 119 000 лв.

Проект „Анализ на структурата на управляващия орган на ОПАК, функционална характеристика, разработване на Наръчник за изпълнение на ОПДУ” с възложител Министерство на финансите, стойност 56 400 лв.

Проект „Сравнителен анализ на добри европейски практики в сферата на изпълнителното производство и въвеждането на е-правосъдие” с възложител Министерство на правосъдието, стойност 31 200 лв.

Проект „Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2“ за „Разработка на централизирана автоматизираната информационна система – ЦАИС „Съдебен статус“ с възложител Министерство на правосъдието, стойност: 22 000 лв.

Предоставени консултации и специализирани услуги по управлението, мониторинга и изпълнението на проекти, допринесли за ефективно усвояване на средства от възложители и бенефициенти на стойност над 1 милиард лева по три оперативни програми – Оперативна програма “Административен капацитет 2007-2013 г., Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”;

Предоставяне на консултации на различни бенефициенти във връзка с усвояване на средствата и верифициране на спорни разходи в размер на близо 6 милиона лева;

Консултации и изготвяне на документации за обществени поръчки по проекти на стойност над 40 милиона лева;

Успешна защита на клиенти по дела за поръчки със значим обществен интерес на стойност над 44 милиона лева.

Осъществени проверки за законосъобразност на 745 обществени поръчки по проекти  на обща стойност над 400 млн. евро;

Изготвени над 1700 оферти и заявления за участие в обществени поръчки;

Представлява интересите на АБКО и АБРО в работните групи за промени в ЗАПСП и подзаконовата уредба.