Елисавета Йотова

Партньор - Заместник ръководител Направление “Публично право и проекти”

Координира работата на направлението в областите на мониторинг и верификация на проекти с европейско финансиране и други грантови схеми. Дългогодишен процесуален опит в гражданско-правни, търговски спорове и административни спорове във връзка с обществени поръчки и финансови корекции.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Магистър по специалност „Право”,  2001

І-ва Английска езикова гимназия,  гр. София, 1996.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2002 г.

Вътрешен одитор по ISO 9001

 

Участия в проекти на кантората

Богат опит в изпълнението на проекти, свързани със сравнително правни анализи, електронното правосъдие и електронно управление, административно обслужване, анализи и оценки на въздействие на политики и законодателство.

Предоставя консултации и представителство по проекти, финансирани с европейски средства, с експертиза в процесите по налагане и обжалване на финансови корекции.

Осъществява дейности по предварителен и последващ контрол за законосъобразност при разходване на средства по проектите с европейско финансиране.

Допълнителна експертиза в областта на семейното право, родителството и гражданството.

 

Езици

Английски и руски език