Александър Николов

Асоцииран адвокат – Търговско право и регулации

Експертен опит в областта на търговското право и търговските сделки, вещното и облигационното право, защита правата на интелектуалната собственост.

Образование и допълнителни квалификации:

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по специалност „Право”, 2016 г.

Специализации: „Правораздаване”, „Публична администрация”, „Международно право и международни отношения”.

Завършил с отличен успех. Удостоен с наградата „Герджиков”, давана за отлично представяне в гражданскоправните науки от проф. д-р Огнян Герджиков.

Участвал в редица междууниверситетски състезания за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право (в София, Благоевград, Бургас, Варна), както и по Право на Европейския съюз („EUROPAEUS”). Петкратен лауреат от тези състезания.

Председател на Кръжока по гражданско и търговско право към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2015-2016 г.

От 2019 г. зачислен като редовен докторант към катедра „Международно право и международни отношения“, докторска програма „Право на ЕС“, към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Хоноруван асистент по “Право на Европейския съюз” към Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 2020-2021 г.

Публикации:

  • Относно тълкуването на националното право в съответствие с буквата и целта на директивите на Европейския съюз, студия, публикувана в сборник с научни трудове „Liber Amicorum“, в чест на доц. д-р Юлия Захариева, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020;
  • Понятието „дружество“ по смисъла на чл. 54 ДФЕС, статия, публикувана в сборник с доклади от юбилейна научна конференция в чест на акад. Любен Василев – „Актуални проблеми на частното право“, София: Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, 2023;
  • Окончателното решение на ЕСПЧ, установяващо нарушение на ЕКПЧ като отменително основание по Гражданския процесуален кодекс – съпоставка с подхода в правото на ЕС, студия, публикувана в сборник с научни трудове 70 години ЕКПЧ – Въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023.

Научни конференции:

70 години ЕКПЧ – въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Юбилейна научна конференция в чест на 110 години от рождението на академик Любен Василев: Актуални проблеми на частното право, Българска академия на науките.

Годишна конференция на катедра „Международно право и международни отношения“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“: България в Европейския съюз – достижения и предизвикателства.

 

Професионален опит:

Стажант към Софийски районен съд и Софийски градски съд по програма, финансирана от Фондация „Фулбрайт”, 2014-2015 г.

Член на Софийската адвокатска колегия от 2018 г.

 

Участие в проекти на кантората:

Сфери на компетенции: Търговското право и регулации, Търговски Сделки, Придобиване и разпореждане с недвижими имоти.

Правно обслужване на проекти, включително: промени в търговски дружества, придобиване и разпореждане с недвижими имоти, сключване на търговски сделки, въвеждане на общи условия, съответствие с изисквания, защита на права на интелектуална собственост (в т.ч. анализ на правната рамка, изготвяне на необходими документи, участие в преговори).

Участва като експерт в пълно мултидисциплинарно правно обслужване на корпоративни клиенти.

Представлява клиенти пред съда по граждански, търговски и административни спорове.

 

Езици:

Английски език