Цветелина Холиянова

Асоцииран адвокат - Търговско право и интелектуална собственост

Експертен опит в сферата на интелектуалната собственост и медийното право, трудовата миграция, вещното право, сделките с недвижими имоти. Специализира в сферата на интелектуалната собственост – авторско право и сродни права, регулация на рекламата.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, Магистър по специалност „Право”, Специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“, 2017 г.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана, 2011 г.

Немска езикова диплома (DSD II)

Сертификат на Кеймбридж за английски език

Сертификат по испански език

 

Професионален опит и членства

Младши асоцииран партньор от 2020 г. до момента

Член на Софийската адвокатска колегия от 2019 г.

В екипа на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” от 2017 г.

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, 2012 – 2013 г.

 

Участия в проекти на кантората

В началото на професионалното си развитие работи в сферата на съдебното събиране на вземания и производствата по търговска и банкова несъстоятелност.

Придобива опит в сферата на вещното право, сделките с недвижими имоти и управление на собствеността, трудовата миграция – при оказване на съдействие на чужденци за получаване на разрешения за работа и пребиваване в Република  България.

Към настоящия момент специализира в сферата на интелектуалната собственост и регулация на рекламата. Консултира клиенти във връзка със защита на авторско право и сродните му права, включително авторско право върху компютърни програми, бази данни, музикални и други защитени от закона произведения. Изготвя договори, както и други необходими документи и становища в тази област. Оказва процесуално представителство по съдебни спорове относно нарушение на авторски права.

Участвала е в изпълнението на проект, възложен от Министерството на културата, за изготвяне на законопроект и мотиви към него за транспониране в Закона за авторското право и сродните му права на изискванията на Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право и сродните му права в Цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО.

Участвалa е и в изпълнението на проект, възложен от Министерство на правосъдието – „Изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“, в дейност „Изследване на нормативната уредба и европейски практики относно провеждането на стажове след дипломиране по специалността „Право“ и практико-теоретически изпит.

Взела е участие и в изпълнението на проект на Администрация на Министерски съвет – „Трансформация на модела на административно обслужване“ и в частност в дейсност по „Инвентаризация и анализ на административните услуги, информационните масиви и регистри в администрацията“.

 

Секторна специализация

Културно-творчески индустрии

Телекомуникации, медии и технологии

Реклама

Инвестиции

Публикации

„Новата директива за авторското право в цифровия пазар налага промени и в България“, съвместно с адв. Емилиян Арнаудов

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2019/10/29/3983176_novata_direktiva_za_avtorskoto_pravo_v_cifroviia_pazar/

 

„Онлайн обученията и Директивата за авторското право в цифровия пазар“, съвместно с адв. Емилиян Арнаудов

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2020/05/18/4067684_onlain_obucheniiata_i_direktivata_za_avtorskoto_pravo/

 

Езици

Английски език, немски език, испански език