Христо Копаранов

Партньор - Ръководител практика Защита на конкуренцията, съответствие и регулации

Ръководи и координира практиката на кантората в областта на Защита на конкуренцията, Потребителско право, дейност на регулирани пазари. Дългогодишен експертен опит в търговско право, защита на конкуренцията и потребителите, сливания и придобивания, ТМТ, авторско право, електронно управление. Дългогодишен опит в Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за регулиране на съобщенията.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, 2004 г.

151 Средно общообразователно училище с профилиране по интереси, гр. София, Профил „Право”, 1998 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2010 г.

Арбитър в Постоянен арбитражен съд към Германо-Българска индустриално-търговска камара от 2017 г. досега

Съветник на председателя и директор „Пазарно регулиране“ в Комисия за регулиране на съобщенията 2008-2009 г.

Експерт в Комисия за защита на Конкуренцията, дирекции „Антитръст и Концентрации“, „Концентрации и секторни анализи“ 2004-2007 г.; член на работната група, изготвила проекта на действащия Закон за защита на конкуренцията.

 

Участия в проекти на кантората

Работи като адвокат в сферата на защита на конкуренцията, защита на потребителите, корпоративното и търговското право, административното право от 2010 г.

Консултира търговската дейност на клиентите с оглед осигуряване на съвместимост с регулациите за защитата на конкуренцията и потребителите, както и спазване на регулаторни изисквания за съответните пазари.

Представлява клиенти пред Комисия за защита на конкуренцията, регулаторни органи, ВАС, ВКС, всички съдебни инстанции, арбитражни съдилища по всички видове производства в сферата на конкуренцията, по дела свързани със защита на потребителите, търговски спорове, електронни съобщения, авторско право, административно наказване и процес, защита от дискриминация.

Консултирал е множество сделки по придобивания, сливания, корпоративни структурирания и търговски транзакции.

Ръководи е участва в проекти в областта на електронното правосъдие и електронното управление, потребителската защита, както и в изработването на юридически софтуер.

 

Езици

Английски и френски език