Услуги

Попов, Арнаудов и партньори предлага:

 • Процесуално представителство по дела във всички сфери на гражданското, търговското право и административното право:
  • Договорно право: спорове във връзка с неизпълнението на договори във всички икономически сектори и сфери на живота;
  • Непозволено увреждане: общ деликт, професионална отговорност, обида и клевета, отговорност на държавата и общините;
  • Трудови спорове: представителство и защита при оспорване на уволнения и искове за обезщетения;
  • Вещноправни спорове: спорове за собственост и владение; делба и подобрения;
  • Семейноправни спорове: разводи, родителски права, осиновявания, ограничителни заповеди;
  • Административни дела: обжалване на административни актове, принудителни мерки, наказателни постановления.
 • Процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела.
 • Медиация и съдействие при извънсъдебно решаване на споровете.

Опит и препоръки

Екипът има богат опит в сферата на процесуалното представителство по спорове от всички сфери на бизнеса и живота пред съдебни и арбитражни органи в цялата страна.

Адвокатите в кантората притежават дългогодишен опит и практика в представителството пред арбитражните съдилища в страната, често предпочитани от бизнеса:

 • Емилиян Арнаудов е единственият български адвокат, препоръчан от международната класация Global Law Experts като експерт в категория „Арбитраж” за 2013 г.;
 • Кантората участва в създаването и функционирането на Арбитражен съд към Германо-българската индустриално-търговска камара с участието на български и немски арбитри;
 • Попов, Арнаудов и партньори е сред малкото кантори, имащи опит в споровете, породени от договори за търговско представителство.

Една от сферите на специализация на кантората са споровете по сключени договори за банкови кредити – броят и разнообразието на спорните въпроси дава възможност на екипа не само да познава в детайли съдебната практика на всички съдилища в страната в сферата на кредитните спорове, но и пряко да участва в нейното формиране.

В хода на работата си по дела екипът е опознал особеностите на редица икономически сектори, включително:

Банки и финансови институции
Логистика и транспорт
Медии и телекомуникации
Строителство
Предоставяне на обществени услуги (електро, ВиК и др.)

Клиентите за нас

(пред Chambers & Partners)

„Адвокатите изпълняват своевременно възложената им работа, като навлизат бързо в казусите и се ориентират много добре в съпътстващите ги проблеми.“