Услуги

Попов, Арнаудов и партньори предоставя широк спектър услуги, свързани с цялостния данъчен процес, данъчно планиране, консултиране на ежедневната бизнес дейност и конкретни сделки и операции:

 

Представителство при обжалване:

 • представителство при обжалване на ревизионни актове за публични задължения, на постановления за обезпечителни мерки и в производства по установяване на нарушения;
 • подготовка на необходимите документи за спиране на предварителното изпълнение на определени публични задължения;
 • след успешния изход на делото – възстановяване на недължимо задържани или платени суми на приходната администрация, включително направените в процеса разноски;
 • консултации и комуникация с приходната администрация в хода на извършването на ревизии, с цел своевременно изясняване на въпроси и минимизиране на неблагоприятни ефекти.

 

Данъчно планиране:

 • определяне на данъчните ефекти и оптимално данъчно планиране за различни бизнес операции в широк спектър от икономически сектори;
 • съдействие и при избор, учредяване и управление на компании и структури с оглед данъчни оптимизации, както и за консултации, свързани с използването на корпоративни структури, учредени в чуждестранни юрисдикции, за намиране на трайни решения в областта на данъчното планиране;
 • консултиране на различни правни документи и за водене на преговори с цел защита на интересите и гарантиране на данъчна ефективност.

 

Данъчно консултиране на сделки:

 • данъчните аспекти и ефекти при сделки, свързани със стартиране, преструктуриране и преустановяване на бизнес активности, предоставяне и получаване на различни видове финансирания, придобивания и продажби на активи, предприятия или части от такива, влизане на нови пазари;
 • подкрепа и решения по различни въпроси на ежедневната бизнес дейност, свързани с: корпоративно и лично подоходно облагане, данъци при източника, прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, косвени данъци, местни данъци и такси.

 

Кантората работи в партньорство с:

 • базиран в Амстердам адвокат, специализиран в областта на ДДС регулациите на територията на ЕС;
 • компания в Амстердам, специализирана във въпросите на данъчното планиране и оптимизацията на собствеността в международен аспект.

Опит и препоръки

Представителство при данъчни спорове:

 • За последните 5 години Попов, Арнаудов и Партньори съдейства за разрешаване на данъчни спорове с материален интерес над 4 млн. лв.
 • За периода 2014 г. – 2017 г. окончателно приключени в полза на клиентите са 97 % от казусите в сферата на данъчното право, свързани представителство пред приходната администрация при спорове и процесуално представителство пред съдебните органи. Със съдействието на Кантората, на клиентите са възстановени/спестени 92 % от сумите по възложените случаи.

 

Данъчно планиране и консултиране:

Попов, Арнаудов и партньори има значителен опит в анализиране и определяне на данъчните ефекти, с цел оптимално данъчно планиране на бизнес операции, включително такива, свързани със стартиране, преструктуриране и преустановяване на бизнес активности и използването на корпоративни структури, учредени в чуждестранни юрисдикции, за намиране на трайни решения. Екипът на кантората е често търсен от клиенти за съдействие и избор на варианти за учредяване и управление на компании и структури с оглед данъчни оптимизации. Определянето и анализа на данъчните ефекти е част и от предоставяните на клиентите ни консултации в сферата на недвижимите имоти. При работата с местни и чуждестранни клиенти екипът предоставя съдействие и правни съвети във връзка с корпоративно и лично подоходно облагане, данъци при източника, прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, косвени данъци, местни данъци и такси.

 

Кантората членува в International Fiscal Association – IFA

От началото на 2016 г. Попов, Арнаудов и Партньори стана член на Ифа Бранч България – Българския клон на Международната Данъчна Асоциация (International Fiscal Association – IFA). Това дава възможност за участие в работни групи, семинари и конференции на международно и национално ниво и позволява участие в обсъждания на данъчни въпроси с приходната администрация.

Клиентите за нас

(пред Legal 500 EMEA)

“Такъв професионализъм. Бяха ми предложили 2 варианта и конкретно всеки от тях описан със силните и слабите си страни.”

Водещи експерти