Услуги

Съдебна фаза

Попов, Арнаудов и партньори представлява процесуално своите клиенти, като образува и води всички предвидени в закона съдебни производства: заповедни, искови, обезпечителни. Конкретният вид на производството се определя от спецификите на  възложения казус и изискванията на клиента, като към всеки казус се подхожда индивидуално.

 

Изпълнително производство

Кантората работи успешно с частни съдебни изпълнители в цялата страна. Установените добри контакти позволяват договаряне на специфични правила за работа със съдебните изпълнители с оглед нуждите и изискванията на клиента.

 

Съпътстващи действия

Попов, Арнаудов и партньори подпомага клиента при подновяване на учредени в негова полза обезпечения, изпращане на нотариални покани, уведомления за предсрочна изискуемост, водене на преговори за извънсъдебно уреждане на спора или преструктуриране на дълга. В хода на процеса по събиране на вземанията, кантората консултира клиентите си и относно възможни подобрения в договорната рамка.

 

Услугите се предоставят при спазване на следните стандарти:

 • След извършване на първоначален анализ на характеристиките на възложените за събиране вземания;
 • С индивидуален подход към всеки възложен казус – включително при вземане на решение към кое от възможните съдебни производства да се пристъпи;
 • Чрез собствен софтуер, позволяващ едновременна работа с хиляди длъжници;
 • Във всички фази на събирането на вземания – уведомяване на длъжника за предприемане на съдебни действия, образуване и водене на съответното съдебно производство, образуване и водене на изпълнително дело, преговори с длъжниците във всяка една фаза, с цел сключване на споразумение и извънсъдебно уреждане на спора, в т.ч. изготвянето на самите споразумения;
 • На територията на цялата страна (в районите на всички окръжни съдилища) със собствен екип и без превъзлагане;
 • С постоянно следене на законодателните промени и на съдебната практика, вкл. на ниво ЕС и съобразяване на предприетите съдебни действия с новите изисквания и тенденции;
 • При спазване на разработен и постоянно актуализиран етичен кодекс за поведение към длъжниците.

Опит и препоръки

Попов, Арнаудов и партньори има богат опит в събирането на различни по вид, основание, просрочие и размер вземания на клиенти с различен профил:

 • Банки и небанкови финансови институции
  От 2008 г. Кантората предоставя услуги по процесуално представителство на банки при събиране на просрочени кредитни задължения. През последните години екипът работи по хиляди случаи на общо 4 големи банки. Те обхващат:

  • разнообразни кредитни продукти: обезпечени и необезпечени потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафт, ипотечни кредити;
  • образуване и/или участие в разнообразни производства: установителни, осъдителни искове, обжалване на разпорежданията за незабавно изпълнение, спиране на незабавното изпълнение, образуване и водене на изпълнителни дела, производства по жалби срещу действията на съдебните изпълнители и др.;
  • от началото на 2016 г. възлаганите казуси включват воденето на осъдителни искове срещу чужденци.
 • ВиК оператори и Електроразпределителни предприятия (ЕРП)
  От края на 2012 г. кантората започна работа по съдебно събиране на вземания на ВиК оператори. Възложено е процесуално представителство по над 3 000 случая на стойност над 2 млн. лева.
 • Телекомуникационни оператори
  В средата на 2017 г. кантората подписа договори за съдебно събиране на просрочени вземания от абонати на най-големия мобилен оператор в България.
 • Други корпоративни клиенти
  Корпоративните клиенти на кантората осъществяват дейността си в България и в чужбина, в различни сектори, като: промишленост, търговия с мебели и стоки за бита, транспорт и логистика, дистрибуция на химически продукти, телекомуникации, строителство, управление на собственост и много други.Цялостното правно обслужване, предлагано на корпоративни клиенти, включва правни консултации и съдебни действия за събиране на техните парични вземания към контрагенти на българския и на международния пазар.
  Работата по такива казуси през годините позволи на екипа да натрупа богата информация за състоянието на фирмената задлъжнялост на различните пазари, за тенденциите в развитието, както и база данни за трайно некоректните търговци в съответния бранш.
  Доброто познаване на правната материя в различните отрасли на правото прави кантората предпочитан партньор при разрешаването на търговски спорове.

Клиентите за нас

(пред Chambers & Partners)

„Доволен съм от предоставените ми услуги. Изключително съм впечатлен от бързината на работа и висококачествената консултация, която получих.“

Водещи експерти