Услуги

Попов, Арнаудов и партньори е предпочитан консултант в областта на трудовата миграция. Сред предлаганите услуги в сферата са:

 • Консултиране относно възможностите за установяване и ускоряване на процесите по трудова заетост на чужденци;
 • Консултации относно възможностите за придобиване на разрешения за пребиваване и гражданство чрез инвестиция;
 • Изготвяне на необходимите документи и предоставяне на пълно правно съдействие в процедурите за получаване на разрешения за работа в страната на граждани на трети страни, в т.ч. чрез „синя карта”, „вътрешнокорпоративен трансфер” и др.;
 • Изготвяне на необходимите документи и предоставяне на пълно правно съдействие за уреждане на данъчните и осигурителните последици, свързани с наемане на работа на граждани на страни членки на ЕС;
 • Изготвяне на необходимите документи и предоставяне на пълно правно съдействие в процедурите за получаване на визи;
 • Изготвяне на необходимите документи и предоставяне на пълно правно съдействие в процедурите за получаване на разрешения за пребиваване в страната, както и в процедурите за придобиване на българско гражданство;
 • Представителство и съдействие пред контролните органи.

 

В сферата на трудовото право кантората предоставя широк спектър услуги, в това число:

 • Пълен пакет услуги във връзка с наем на персонал, съобразени с изискванията на Клиента, в т.ч:
  • подбор на подходящи схеми за наемане на персонал, съобразени с бизнеса на Клиента;
  • регистрация на компания за предоставяне на временна заетост, при заявка на Клиента;
  • структуриране и преструктуриране на персонала и трудово правната рамка на Клиента;
  • предоставяне на персонал от Клиента на друга компания (“лизинг на персонал”);
  • системи за заплащане на служителите и оптимизиране разходите на Клиента;
  • работодателска сигурност и контрол на служителите;
  • системи на работно време и намаляване на извънредния труд.
 • Разработване на системи от трудови документи и вътрешнофирмени актове за Работодателя, в т.ч.:
  • трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, споразумения за лоялност и конфиденциалност;
  • правилници за вътрешния трудов ред, работната заплата и др.;
  • заповеди по Кодекса на труда.
 • Цялостен правен анализ на установената от Работодателя система за регулация на трудовите отношения в компанията (трудовоправен одит).
 • Подготовка и привеждане в изпълнение на цялостни стратегии за разрешаване на трудовоправни спорове – както превантивно (извънсъдебно), така и пред всички съдилища в страната.
 • Представителство пред контролно-административните органи на ИА “ГИТ” и “Агенция по заетостта” по трудови преписки и дела.

Опит и препоръки

Сред реализираните от Попов, Арнаудов и партьори проекти в сферата са:

 • Outsourced management service сделка между един от глобалните доставчици на TMT оборудване и един от най-големите телекомуникационни оператори в България. Сделката включва трансфер на над 1000 души персонал;
 • Пълно съдействие при трансфер на персонал за целите на създаването в България на фабрика за автомобилни части и R&D център;
 • Регулярна трудовоправна медиация по инициатива на работодателя при дисциплинарни нарушения и уволнения;
 • Изготвяне на цялостна система за структуриране и управление на трудовите отношения на компании от различни сектори: производство, търговия на едро и дребно, информационни технологии и услуги;
 • Провеждане на цялостни трудовоправни одити при придобиване на предприятия базирани в България.

Клиентите за нас

Пред интервюиращите ги представители на класацията Legal 500 EMEA клиенти на кантората определят екипа като предоставящ нужните съвети своевременно и с фокус към решенията на проблема.

Водещи експерти