Услуги

Попов, Арнаудов и партньори предоставя широк спектър услуги в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства (ПЧП) и концесиите.

 

Обществени поръчки:

 • Подготовката на документации за възлагане на поръчки;
 • Проследяване на процедури и подготовка на оферти за участие в обществени поръчки;
 • Процесуално представителство по дела във връзка с обществени поръчки.;
 • Участие в оценителни комисии;
 • Консултации и становища по казуси в областта на обществените поръчки;
 • Контрол за законосъобразност на изготвени документации;
 • Консултации и процесуално представителство на бенефициенти във връзка с наложени финансови корекции по проекти, финансирани с европейски средства;
 • Специализирани обучения за възложители и участници по ЗОП.

 

Концесии и ПЧП:

 • Подготовка на документи за участие в концесионни процедури;
 • Изготвяне на концесионни анализи и правни обосновки;
 • Концепции за структуриране на форми на публично-частно партньорство;
 • Консултации и становища по казуси в областта на публично-частното партньорство и концесиите.

Опит и препоръки

Попов, Арнаудов и партньори има дългогодишен опит в следните направления:

 • Консултиране на цялостния процес на провеждането на обществени поръчки, както за възложители, така и за участници. В периода 2015 г. – 2017 г. са предоставени консултации и са изготвени документации за обществени поръчки по проекти на стойност над 40 милиона лева;
 • Предоставяне на специализирани юридически услуги на управляващите органи на три от оперативните програми от програмния период 2007-2013 г. както и на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Предоставените консултации и специализираните услуги по управление, мониторинг и изпълнение на проекти са допринесли за ефективно усвояване на средства от възложители и бенефициенти на стойност над 1 милиард лева по няколко оперативни програми – Оперативна програма “Административен капацитет 2007-2013 г., Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”;
 • Консултиране на структурирането на управляващия орган и на наръчника за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., по която отпусканите средства от Европейския съюз са на стойност близо 670 милиона лева;
 • Предоставяне на консултации на различни бенефициенти във връзка с усвояване на средствата и верифициране на спорни разходи в размер на близо 6 милиона лева;
 • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, в резултат на което са защитени успешно интересите във връзка с обществени поръчки на обща стойност над 44 милиона лева;
 • Подготовка на документации за публични и секторни възложители, финансирани с бюджетни средства и със средства от европейски и международни фондове;
 • Консултации по подготовка на процедури по правилата на Европейската комисия (PRAG).

Клиентите за нас

(пред Legal 500 EMEA)

„Попов и Партньори предоставят задълбочени становища по ясен и стегнат начин.”

Водещи експерти