Услуги

Попов, Арнаудов и партньори е предпочитан консултант от частни и публични клиенти в областта на недвижимите имоти и строителството. Сред предлаганите услуги в сферата са следните:

 • Правни анализи и проучвания на недвижими имоти, отразяващи техния вещноправен режим, устройствен и културно-исторически статут, специално предназначение и режими на експлоатация;
 • Пълно правно обслужване при реализация на инвестиции в недвижими имоти – цялостно консултиране и представителство във всички фази на сделката;
 • Изготвяне на правната рамка и предоставяне на консултации във всички фази на планиране и реализиране на инвестиционни проекти за жилищни, търговски, промишлени комплекси и/или инфраструктурни проекти;
 • Подготовка, управление и мониторинг при изпълнението на проектите за финансиране на инвестиционния процес, включително при възлагане на изпълнители на дейностите по разходване на средствата за реализацията на проектите;
 • Цялостно правно съдействие при управление на собственост – договорна рамка, съдействие и представителство в преговори;
 • Правна защита, съдействие и представителство при спорове с предмет недвижими имоти.

 

Експертите на Попов, Арнаудов и партньори консултират клиентите си във връзка със спазването на българското и европейското законодателство в сферата на околната среда, в т.ч. относно:

 • Възможности и ограничения за дейности в защитени зони и защитени територии;
 • Спазване на регулаторни изисквания при извършване на дейности с химически продукти, дейности по управление на отпадъците и др.

 

Екипът предоставя специализирани консултации във връзка с:

 • Реституционни и отчуждителни процедури;
 • Ползване на европейско финансиране в земеделието;
 • Прилагане на регулаторни режими в сферата на земеделието и храните.

Опит и препоръки

Сред реализираните от Попов, Арнаудов и партьори проекти в сферата са:

 • Пълно правно обслужване на Клас А инвестиционен проект за изграждане на фабрика за автомобилни части на територията на област Пловдив с прогнозна стойност на инвестицията 37 млн. евро;
 • Пълно правно обслужване на инвестиционен проект за развитие на нов жилищен квартал в крайградския район на гр. София;
 • Пълно правно обслужване на проект за изграждане на конна база и екокъщи на площ от 30 000 кв.м.;
 • Пълно правно съдействие при реализацията на инвестиция в изграждането на търговски площи в гр. София и гр. Варна в общ размер на 7 млн. евро;
 • Пълно правно съдействие при рефинансиране на инвестиции в общ размер на 26 млн. евро и учредяване на необходимите обезпечения;
 • Анализ на националната правна рамка във връзка с изграждането и управлението на мрежата “Натура 2000” в България;
 • Анализ на националната правна рамка в сектор строителство, с извеждане на препоръки за опростяване на регулациите и облекчаване на административната тежест за бизнеса.

Клиентите за нас

(пред Legal 500 EMEA)

Клиентите определят подхода на екипа като „професионален” и „прагматичен”, а работата на експертите като „задълбочена” и „прецизна”.

Водещи експерти