Услуги

Попов, Арнаудов и партньори разполага с постоянна работна група с фокус в сферата на електронното управление и електронното правосъдие. Екипът извършва:

 • Анализ, описание, препрограмиране на правно регламентирани функции и работни процеси;
 • Правни консултации във връзка с прилагането на нормативната рамка в сферата на електронната идентификация, електронния обмен на документи, електронното управление.

 

Четири работни групи реализират проекти, свързани с подобряване на нормативната рамка и на управленския капацитет на българските институции в различни обществени сфери – включително чрез:

 • Анализ на добри практики, прилагани в други държави, и извеждане на препоръки за прилагането им;
 • Съставяне на проекти на нормативни актове;
 • Оценки на системи и модели и тяхната ефективност – в това число на системи за управление и контрол на организации, програми и др.

Опит и препоръки

Сред реализираните проекти в сферата са:

Администрацията на Министерски съвет:

 • Проект: инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/регистри в администрацията и реформиране на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация, която е основополагаща за реализацията на електронното управление.
 • Резултат: цялостен анализ на начина, формата, процедурите, сроковете и документите за предоставяне на услугите във всички институции на държавно, областно и общинско ниво (2576 броя) и изготвени над 2000 броя предложения за промени в нормативни актове, представляващи цялостен методичен подход в административната реформа и въвеждането на електронното управление.
 • Стойност: 3 012 000 лв.

 

Висш съдебен съвет:

 • Проект: анализ на процесуалните действия и на удостоверителните изявления в гражданския и административния процес; препоръки за обхвата на правилата в условията на електронно правосъдие.
 • Резултат: изготвени правила за работа на електронното правосъдие, предвиждащи съществени нововъведения, като случайно разпределение на заповедните дела, въвеждане на електронен постоянен адрес за целите на бързото призоваване
 • Стойност: 133 200 лв.

 

Българска агенция за инвестиции:

 • Проект: сравнителен анализ на правната рамка за реализиране и управление на преки чуждестранни инвестиции в 5 европейски държави, обхващащ и специфичното законодателство в приоритетните за България икономически сектори.
 • Резултат: изготвени конкретни препоръки за законодателни мерки за стимулиране на инвестиции в България.
 • Стойност: 132 480 лв.

 

Министерство на правосъдието:

 • Проект: сравнителен анализ на добри европейски практики в сферата на изпълнителното производство и въвеждането на е-правосъдие.
 • Резултат: изготвени препоръки за електронизиране на изпълнителното производство, включително чрез въвеждане на електронните запори и електронните търгове.
 • Стойност: 31 200 лв.

 

Министерство на финансите:

 • Проект: анализ на структурата на управляващия орган на ОПАК, функционална характеристика, разработване на Наръчник за изпълнение на ОПДУ.
 • Резултат: изработен наръчник, по който ОПДУ функционира.
 • Стойност: 56 400 лв.

 

Върховен административен съд:

 • Проект: сравнителен анализ на добри европейски практики в сферата на административното правораздаване, в това число за повишаване ефективността и прозрачността на действията на съда; анализ на организационната структура и работните процеси във ВАС.
 • Резултат: изготвени препоръки за оптимизиране работата на съда, включително чрез въвеждането на Централен административен съд.
 • Стойност: 154 800 лв.

Клиентите за нас

Възхищавам се на задълбочената Ви работа и дано и по други проекти изпълнителите да постигнат поне процент от Вашето качество на работа.”

Водещи експерти