Услуги

Натрупал богат опит в сферата на регулираните пазари, екипът на Попов, Арнаудов и партньори предоставя комплексни услуги, като:

  • Анализи и консултации за съответствие на дейността на клиентите с изискванията на секторното законодателство;
  • Цялостно консултиране, съдействие и представителство при изпълнение на административните процедури, нужни за получаване на лиценз/ регистрация / нотификация за извършване на регулираната дейност;
  • Цялостно консултиране, съдействие и представителство при изпълнение на последващи задължения, свързани с регулаторния режим, в т.ч. при изпълнение на отчетни задължения пред Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията и т.н.;
  • Представителство при оспорване на административни актове и наказателни постановления, издадени от секторните регулаторни органи.

Опит и препоръки

В продължение на 8 години кантората обслужваше правно дейността на дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и неговото обслужващо дружество, като участва в процесите по: учредяване, първоначално задължително увеличение на капитала и последяващите шест увеличения на капитала чрез процедури по първично публично предлагане на ценни книжа на стойност над 10 млн. евро при изпълнението на задълженията за периодично разкриване на информация.

Екипът на кантората има опит и в процеса по придобиване на лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник, както и при атакуване на незаконосъобразни актове на надзорния орган, вкл. и налагане на най-тежките принудителни административни мерки, като назначаване на квестори и отнемане на лиценз.

През 2017 г. кантората консултира свои клиенти при разработването на иновативни схеми за колективно инвестиране, за които липсват изрични законови разрешения, вкл. като проучва законодателствата на други държави в тази област.

Клиентите за нас

Клиентите определят подхода на екипа като „професионален” и „прагматичен”, а работата на експертите като „задълбочена” и „прецизна”.