Услуги

Авторско право и сродни права:

Като една от големите кантори, участвала в проектирането на действащия Закон за авторското право и сродните му права, Попов, Арнаудов и партньори има дългогодишен и всеобхватен опит в различни аспекти на авторското право и сродните права:

 • Защита на авторски продукт – софтуер, мобилни приложения, аудио-визуални произведения, електронни книги, музикални и всякакви други произведения. Кантората проектира правната рамка, която осигурява на Клиента спокойствието да печели от продуктите на своя интелектуален труд.;
 • Представителство и преговори с доставчици и потребители на защитено съдържание – екипът има дългогодишен опит в консултиране на сделки за закупуване и продажба на филмово, музикално и софтуерно съдържание, в това число с Metro Goldwin Mayer, NBCUniversal, Miramax, Paramount, Fox, независими студиа, както и с големите потребители на съдържание – телевизионни оператори, телекоми и др.;
 • Представителство пред Министерство на културата, Организациите за колективно управление на права за уреждане на всички видове използване на защитено съдържание;
 • Договори за уреждане на авторски и сродни права между възложители и разработчици на авторски произведения; продуцентски договори
 • Нормотворчество – през последните 10 години експертите от екипа участват в експертни групи и инициативи за изменяне и актуализиране на правната рамка в областта на авторското право;
 • Спорове за авторски и сродни права – в практиката си екипът е довеждал до благоприятен за клиентите изход редица спорове с авторскоправен елемент, в това число знакови за България дела за защита на софтуер, за неправомерно използване на произведения, спорове, свързани с Организациите за колективно управление на права и други.

 

В сферата на индустриалната собственост Попов, Арнаудов и партньори предоставя:

 • Цялостно обслужване по казуси в областта на индустриалната собственост: регистрация на национални, европейски и международни марки, патенти и дизайни, представителство в опозиционни производства и производства за заличаване;
 • Процесуално представителство пред компетентните органи: Патентно ведомство, административни съдилища и Върховен административен съд в производства за защита на права върху обекти на индустриална собственост;
 • Консултантски услуги: изготвяне на становища, анализи и препоръки, уреждане на спорове в областта на индустриалната собственост;
 • Изготвяне на лицензионни договори, договори за прехвърляне на права върху обекти на индустриална собственост и други;
 • Проучвания на търговски марки и патентни, наблюдение на марки и други обекти на индустриална собственост.

Опит и препоръки

 • В началото на века кантората представлява един от водещите български кабелни оператори и Асоциацията на българските кабелни оператори (АБКО) по поредица от дела с организации за колективно управление на права, включително относно спорни въпроси за наличието на господстващо положение, за правоприемството на отдавна починали носители на права, за излъчването на Формула 1 по RTL паралелно с излъчването му по лицензираната за територията програма и др. В хода на тези дела кантората заведе и проведе до успешен завършек преписка в КЗК, по която бяха наложени санкции за злоупотреба с господстващо положение на EBU, VPRT, AGICOA, Музикаутор, Филмаутор и Театъраутор в размер на 130 000 лева;
 • Кантората представлява интересите на АБКО в работните групи на Министерството на културата при изменения в ЗАПСП;
 • Попов, Арнаудов и партньори представлява свои клиенти в консултации и работни групи по ограничаването на незаконното разпространение на съдържание в интернет, започнали  по инициатива на НСБОП;
 • Кантората участва в подготовката и стартирането на един от първите проекти за PPV и VOD услуги в България – както в изготвяне на договорите с Големите студиа, така и с разпространителите в страната;
 • Попов, Арнаудов и партньори подкрепя инициативи за премахване на безплатното и некодирано излъчване на програми с еротично съдържание;
 • Кантората представлява АБРО при изготвянето и обсъждането на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата;
 • Екипът представлява свои клиенти в процедури пред СЕМ по регистрации на телевизионни програми и пред СЕМ и ВАС – във връзка с дейността на телевизионни програми;
 • Попов, Арнаудов и партньори представлява българска филмова телевизионна програма в цялостния процес по преговори за осигуряване на съдържание от филмовите студиа, създаването на програмен продукт и осигуряването на договорна рамка за разпространението му на територията на страната;
 • През годините кантората работи по конкретни казуси на АБКО, АБРО, ПРОФОН, БМС и търговски дружества в областта на авторското и сродните права – преговори, изготвяне на договори, процесуално представителство, нормотворчество.

Клиентите за нас

Пред интервюиращите ги представители на класацията Legal 500 EMEA клиенти на кантората определят екипа като предоставящ нужните съвети своевременно и с фокус към решенията на проблема.