Услуги

Сливания и придобивания:

Попов, Арнаудов и партньори извършва пълен набор консултантски услуги както при придобиване, така и при продажба на бизнес или структуриране на съвместно предприятие:

 • правен анализ и одит на придобивания бизнес от гледната точка на всички отрасли на правото и съответствието със специфичните регулации в съответния бизнес сектор;
 • съдействие за правен анализ и одит на продавания бизнес;
 • разработване на индивидуални схеми и варианти за структуриране на сделката при отчитане на конкретните обстоятелства и целите на страните;
 • подготовката на документите по сделката във всички нейни етапи – писма за намерения, предварителни договори, договори за покупко-продажба, опции, документи за реализиране на сделката;
 • представителство на клиентите в преговори.

 

Структуриране и престуктуриране на компании и франчайзингови мрежи:

Експертите имат нужния професионален поглед при структуриране и реорганизация на бизнес в различни сфери, включително при изграждането и развитието на франчайзингови и диструбуторски мрежи, холдингови структури в рамките на една или повече държави, отчитащи особеностите на бизнес сектора, приложимите в регулации и данъчни режими.

 

Правен анализ за съответствие със законодателството:

Извършването на одит и анализ за съответствие със законодателството и регулаторните режими е необходимо не само при всяко сливане и придобиване, но и периодично за осигуряване законосъобразното протичане на дейността, намаляване на рисковете пред управляващите и акционерите от налагане на административни санкции, приспособяване на процесите с динамично променящото се законодателство и др.

 

Посредничество и консултиране при създаване на стратегически партньорства в различни сектори, включително:

 • съобразени със спецификите на клиента схеми за тръстови споразумения, договори за доверително управление и посредничество при учредяване на компании в юрисдикции с преференциален данъчен режим
 • реализиране на проекти за аутсорс и корпоративна релокация на компании, желаещи да се възползват от възможностите за правене на бизнес в България.

Кантората е обобщила опита си в кратък Doing Business Guide за условията на бизнес в България, достъпен на 4 езика.

 

Цялостно ежедневно правно обслужване на компании от различни сектори на икономиката. Членството в международната мрежа от независими кантори TAG и счетоводно-одиторски компании TIAG осигурява бързо намиране на надежден консултант в практически всяка точка по света.

Опит и препоръки

За последните години по задания на местни и чуждестранни инвеститори Попов, Арнаудов и партньори консултира сделки и/или извършва анализи на предприятия, опериращи в над 10 различни сектора на икономиката. Сред тях са:

 • Създаването и развитието на една от най-големите франчайзингови мрежи в България – структура от над 40 франчайзера и над 100 обекта в цялата страна в сферата на търговията с канцеларски материали.
 • Структурирането и изпълнението на няколко сделки с общ обем над 100 млн. лева за консолидирането на доставчиците на кабелна телевизия и интернет.
 • Придобиването на един от водещите българки търговци на мебели от една от най-големите европейски вериги за търговия с мебели и аксесоари.
 • Първоначална капиталова инвестиция и последващото й няколкократно разширяване в създаването на една от най-големите животновъдни ферми в страната.
 • Първото IPO на небанкова финансова институция в България.
 • Структурирането на публични и частни облигационни заеми, инвестиционни заеми и анализи на други подходящи корпоративни мерки за финансиране.
 • Трансгранични сделки за продажба на суровини (петрол, мед) и продукти (зърно) на обща стойност от над 200 млн. долара.
 • Придобиването на едно от най-големите млекопреработвателни предприятия в страната, с оборот от над 25 млн. евро, и EBITDA от над 4 млн. евро. Сделката се реализира в рамките на упражнявана от купувача кол опция.
 • Приватизационни анализи и оценки на различни държавни предприятия.

 

През 2017 г. кантората е отличена в награждаването на международната платформа CorporateLiveWire, в област Сливания и придобивания, като е единственият участник от България, който е отличен в награждаването тази година.

Клиентите за нас

Пред Legal 500 EMEA Клиентите определят екипа като „гъвкав” и „ориентиран към решения”.