Услуги

Попов, Арнаудов и партньори предоставя правно съдействие, както на дружества в неплатежоспособност/свръхзадълженост, така и на кредитори, чиито вземания следва да бъдат предявени и удовлетворени в производство по несъстоятелност на дружество-длъжник.

Кантората осъществява процесуално представителство и в трансгранични дела по несъстоятелност.

Кантората консултира свои клиенти при необходимост от предовратяване на производство по несъстоятелност и стабилизация на търговеца извън рамките на несъстоятелността.

 

Пакетът от правни услуги, които екипът предлага, включва:

  • aнализ на структурата, финансовото и юридическото състояние на дадено дружество и изготвяне на мотивирани предложения за предприемане на конкретни действия;
  • подготовка на необходимите документи за откриването на производство по несъстоятелност и цялостно процесуално представителство в неговата начална фаза;
  • процесуално представителство на кредитори на неплатежоспособен/свръхзадължен длъжник в процедурата по предявяване на вземанията им за удовлетворяване в производството по несъстоятелност;
  • юридически консултации и процесуално представителство във връзка с процедури по отмяна на правни действия и сделки, увреждащи кредиторите, както и процесуално представителство във фазата на осребряване на имуществото и разпределянето на събраните суми по реда на удовлетворяване на кредиторите;
  • консултиране на оздравителни планове.

Опит и препоръки

Опитът на Попов, Арнаудов и партньори в сферата на търговската несъстоятелност включва консултации и представителство на корпоративни клиенти от различни икономически сектори – търговия на едро и дребно, финанси и др. Нараства броят на клиентите, които търсят юридическо съдействие по въпроси, свързани с:

  • Процесуално представителство в отделни фази на производството по несъстоятелност;
  • Представителство в преговори и търсене на извънсъдебни спогодби за уреждане погасяването на парични вземания от неплатежоспособни длъжници.

От средата на 2015 г., фокус в работата на екипа е защитата на интересите на редица кредитори в производството по банковата несъстоятелност на КТБ АД.

Клиентите за нас

(пред Chambers & Partners)

“Адвокатите изпълняват своевременно възложената им работа, като навлизат бързо в казусите и се ориентират много добре в съпътстващите ги проблеми.”

Водещи експерти