РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ

На 13 март 2020 г. с решение на Народното Събрание в България беше обявено извънредно положение.

От обявяване на извънредното положение до момента бяха въведени редица мерки за опазване на здравето на българските граждани. Част от тези мерки оказаха пряко влияние върху икономическия живот в страната и засегнаха съществено бизнеса.

С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение бяха въведени и икономически мерки, целящи да намалят финансовия удар, който понасят бизнесът, съответно – наетите и самонаетите лица. Мерките са насочени към работодателите, към работниците, към гражданите като задължени лица, към възложителите на обществени поръчки, към банките, към потребителите на стоки и услуги и други.

При приемането на закона беше определено, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. С последните обнародвани изменения в него този кръг на приложение на посочената норма беше стеснен само до кредити и други форми на финансиране, предоставени от банки и други финансови институции.

До отмяна на извънредното положение ще е налице известна несигурност в нормативната уредба и съответно във възможностите за защита на правата и интересите на гражданите, търговците и др.

Едновременно с това, за времето на обявеното извънредно положение срокове по голяма част от съдебни, арбитражни и изпълнителни производства са спрени и съдът няма ангажимент да разглежда новообразувани граждански и търговски дела, освен в изрично посочените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение случаи.

Един от начините за разрешаване на проблеми, породени от усложнената икономическа обстановка в настоящия момент, е чрез водене на преговори или провеждане на среща за медиация с контрагентите и договаряне на взаимноизгодни условия при които да продължи изпълнението на договорите.

Как да преговаряме?

  • На първо място е необходимо да е налице разбиране на ситуацията, интересите и възможностите на всяка от страните по даден спор.
  • Нужно е да се набележи най-желаната цел или развръзка на спорната ситуация, както и да бъде определен най-лошият вариант за развитие на отношенията между спорещите страни. Ключово при определянето на тези опции е да бъде проявен реализъм и разбиране за факторите, които влияят на вземането на решения за всеки от участниците.
  • Генерирането на варианти за разрешаване на конфликтната ситуация е следващият етап на планиране на преговорите. Колкото повече варианти за изход от спора бъдат генерирани, толкова по-голям успех е възможно да бъде постигнат при обсъждането им.
  • След изясняване на тези основни моменти е подходящо да бъде иницииран разговор, в който да бъдат адресирани проблемите пред които е изправена всяка от страните. При провеждане на подобни разговори е необходимо страните да проявяват емпатия и да се опитат да „влязат в обувките“ на другия. След излагане на ситуацията и представянето на собствената позиция е препоръчително страните да „вземат дъх“ и да помислят за варианти как конфликтът може да бъде разрешен.
  • Предлагането на варианти и коментирането им обикновено води до генериране на още по-добри решения, в които и двете страни са взели участие, съответно се чувстват обвързани с тях.

Алтернатива на личните преговори е избирането на представител, който да преговаря от името на една от страните с другата страна.

Общата ситуация, в която и двете страни се чувстват по-скоро неуверени в уменията си да преговарят е използването на квалифициран медиатор, който да управлява преговорите и да подпомогне страните за достигане на взаимноизгодно решение.

Защо медиация?

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Като утвърден във времето метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, медиацията може да бъде използвана и по време на извънредното положение, обявено поради пандемията от коронавирус.

Медиацията е доказано ефективна при семейни спорове, спорове между наследници, спорове за недвижими имоти, трудови спорове, търговски и договорни спорове, потребителски спорове, спорове във връзка със застрахователни обезщетения, спорове при строителство, при непозволено увреждане, спорове за интелектуална собственост и други.

В момент, в който спорът между страните няма как да бъде отнесен към съда, медиацията идва на помощ, за да позволи засегнатите лица сами да договорят условия, които да им бъдат взаимно изгодни или поне да намалят риска и разходите им в този тежък, както за бизнеса, така и за гражданите момент.

Голяма част от споровете биха могли да бъдат разрешени с медиация:

Трудовоправни отношения: спорове на работното място, във връзка с извършването на надомната работа, въвеждане на непълно работно време, преустановяването на работа на предприятието или на отделно звено от него, принудителния отпуск, уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение и др.

Частноправни отношения: спорове между търговци, възникнали поради извънредното положение, форсмажор, стопанска непоносимост, отлагане или спиране на заплащането на наеми на търговски помещения и др.

Ценообразуване и защита на потребителите: спорове относно определянето на цените в условията на извънредно положение, рекламации на стоки, отмяна на пътувания, отказ на резервации и др.

Обществени поръчки: предоговаряне на срокове по договори за изпълнение на обществени поръчки, позоваване на форсмажор и др.

Извънредното положение и банковия сектор: спорове относно обслужване на кредити на физически и юридически лица и т.н.

Как могат да бъдат провеждани преговори или процедура по медиация в условията на извънредното положение?

Към настоящия момент личните срещи не са препоръчителни, а и съществува риск от инфекция при пътуване до и от среща, особено в претъпкан обществен транспорт. С оглед на това, може да бъде използвана алтернатива на личната среща, а именно – разговор по телефон, чрез видеоконферентна връзка чрез Skype, Zoom, Viber, WhatsApp и т.н.

Световните организации по медиация потвърждават, че използването на дистанционен метод за провеждане на преговори или медиация не препятства сключването на взаимноизгодни за страните споразумения. Чрез провеждане на преговори или медиация, с цел разрешаване на спорове може да бъде гарантирана гъвкавост при определяне на времето за провеждане и бързина.

В случай, че се нуждаете от консултация във връзка със спор и възможността за неговото разрешаване чрез медиация в условията на извънредно положение, може да се обърнете към юрк. Пепи Кузева, Младши асоцииран партньор и Сертифициран медиатор към Министерство на правосъдието, e–mail: p.kuzeva@popovarnaudov.bg