ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ – КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕС И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ

Вследствие на световното разпространение на COVID-19, на 13 март 2020 г., с решение на Народното събрание в Р. България беше въведено извънредно положение. Бяха приети извънредни мерки с цел превенция и ограничаване на разпространението на вируса, включително беше приет и обнародван на 24 март 2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.

Въведените мерки и настъпилата криза в резултат на разпространението на COVID 19 доведоха до невъзможност или съществени затруднения на част от бизнеса да продължи дейността си, предприемат се мерки по решаване на трудовоправни въпроси; съобразно характера на дейността следва да се предприемат действия по предоговаряне на отношения с контрагенти и преструктуриране на предоставени финансирания.

Конкретните приложими мерки за оптимизиране на процесите, с оглед ограничаване на щетите от ситуацията, зависят от спецификите на съответния бизнес.

Имаме съответния опит и можем да Ви съдействаме, като Ви предложим оптимални варианти за преструктуриране и оптимизиране на процесите, свързани с дейността Ви, както и да Ви консултираме и представляваме в отношенията с финансиращи институции и контрагенти.

По-долу са посочени примерни процеси, за които имаме готовност да Ви консултираме, като съобразно конкретния казус, те ще бъдат индивидуализирани и специфицирани:

1. Предварителен общ анализ на дружество/група от дружества – активи, пасиви, проекти в процес на реализация;

2. Анализ и консултации относно възможни форми и варианти за преструктуриране, с цел запазване на работеща част от бизнеса и защита интересите на собствениците на капитала; преценка на съответни данъчни ефекти и оптимизирането им;

3. Преглед на ползвани финансирания и предоставени обезпечения по тях – консултации относно възможностите за предоговаряне и преструктириране на кредити, с оглед въведените мерки в условията на пандемия COVID 19; представителство пред финансиращи институции с оглед защита на интересите Ви;

4. Консултации относно трудовоправни въпроси, свързани с персонала – мерки за запазване на работни места, освобождаване на работници/служители, платени/неплатени отпуски, непълно работно време, престой, други приложими мерки при условията на въведеното извънредно положение;

5. Консултации относно възможностите (ред/условия/процедура) за ползване на помощи от страна на държавата в условията на извънредно положение, както и подкрепа от други източници – финансиране при преференциални условия, фондове;

6. Преглед и консултации относно последиците от неизпълнение и възможностите за прекратяване на договори, свързани с дейността (доставки, наеми и др.), които не можете или има вероятност да не можете да изпълните;

7. Преглед и консултации относно неизпълнени от Ваши контрагенти договори – преценка и консултации относно възможностите за претенции и събирания на вземания;

8. Преглед на изпълнявани обществени поръчки (в случай, че има такива) и на регулаторната рамка за съответния бизнес/дейност;

9. Други анализи и консултации, с оглед спецификата на казуса.

За да Ви подкрепим ефективно в преодоляването на последиците от ситуацията и запазване на бизнеса, работим при гъвкава ценова политика, като имаме готовност да Ви предложим отстъпки и допълнителни часове работа в рамките на възложен пакет услуги.

Можете да се свържете с нас на e-mail ts.stoilova@popovarnaudov.bg или на посочения по-долу телефон за контакт +359 2 858 1901.