Актуална информация за сроковете по обществени поръчки в условията на извънредно положение

След известен период на неяснота и разнопосочно тълкуване на въпросите относно сроковете за обжалване на процедури за обществени поръчки във връзка с обнародвания на 23.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП), Комисията за защита на конкуренцията излезе със съобщение от 31.03.2020 г., с което потвърди застъпеното, включително и от нас, становище, че по силата на чл. 3 и чл. 4 от ЗМДИП спират да текат сроковете за обжалване на решения и на действия и бездействия на възложители. В тази връзка публикацията на КЗК поясни изрично кръга на всички относими срокове, които подлежат на спиране според ЗМДИП:

  • сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки;
  • сроковете за изпълнение на дадени от Комисия за защита на конкуренцията указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, в т.ч. срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;
  • срокове за обжалване на постановени от председателя на Комисия за защита на конкуренцията разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на постановени от Комисията определения и решения в производствата по Закона за обществените поръчки и по Закона за концесиите, пред Върховен административен съд.

Очевидно идеята на законодателя да не се блокират обществени поръчки не намери прецизна нормативна формулировка, поради което със Закона за изменение и допълнение на ЗМДИП, обнародван на 09.04.2020 г., този пропуск е поправен.

Според направените поправки, сроковете за обжалване на актове и на действия/бездействия на възложители няма да спират да текат, а производствата във връзка с обжалване на актове и действия ще се образуват и разглеждат, като за тях няма да спират процесуалните срокове. Това става ясно от следните текстове:

  • Относно сроковете за обжалване – в чл.3, т.2 от Закона се прецизира, че спирането на сроковете се отнася само за давностни срокове като отпадат „и други“ срокове, с които се погасяват или прекратяват права, в които попадаха и сроковете за обжалване на актове на възложителя;
  • Относно сроковете за провеждане на процедури – в новата алинея 2 на чл.4 изрично е уточнено, че едномесечното удължаване на срокове, считано от отмяна на извънредното положение, не се прилага за производства, свързани с възлагане на обществени поръчки;
  • Относно процесуалните срокове – към чл.3, т.1 от Закона е прието приложение, в което са изброени изрично производствата, по които процесуалните срокове не спират да текат. В т. III.8 от приложението са включени и административните и съдебни производства по Закона за обществените поръчки;
  • Спрените до приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗМДИП продължават да текат 7 дни след обнародването му – това става ясно от § 13, ал. 1 на Заключителните разпоредби – сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

Предстои КЗК и ВАС да предприемат действия по довършване на вече започналите производства по реда на ЗОП, като въведат подходяща организация за провеждане на открити заседания.

 При конкретни въпроси можете да се обръщате към адв. Свилена Димитрова (s.dimitrova@popovarnaudov.bg) – партньор в Адвокатското дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ и експерт в направление „Публично право и проекти“.