Информационен пакет с обобщение на актуалните правни въпроси в условията на извънредно положение

Случващото се в момента в света и в България изисква извънредни усилия и мерки, които да смекчат последиците от опасността за здравето и живота на всички нас. Запазването на бизнеса и минимизирането на негативните последици също е с голяма важност, за да може животът да продължи. Неизвестността, пред която всички сме изправени, би могла да породи страх и паника, които да доведат до вземане на погрешни решения с дългосрочни негативни измерения. За други, настъпилата ситуация ще доведе до нови възможности.

Екипът на „Попов, Арнаудов и партньори“ не предлага универсални решения, защото всяка ситуация е различна и изисква индивидуални решения и подход, но заедно имаме по-големи шансове да преминем по-лесно през трудностите, пред които сме изправени.

В подкрепа на горното предприехме конкретни мерки, като създадохме екип от специалисти в различни области, които да следят динамичната ситуация и да обобщават постоянно променящото се законодателство и предприети действия от страна на държавата и нейните органи. Ще бъдем на Ваше разположение, ако се сблъсквате с трудности и неясноти във връзка с мерките и решенията, които желаете да предприемете или вече сте предприели по отношение на Вашия бизнес, за справяне с негативните последици, предизвикани от COVID-19.

В последните две седмици екипът ни разработи информационен пакет, който се обновява при всяка промяна в уредбата и се надяваме да Ви бъде от полза при търсенето на решения в трудната за всички ситуация:

 • Трудовоправни отношения: този материал дава отговор на въпросa какво се промени в уредбата на трудовите правоотношения със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в т.ч.: надомната работа, възможностите за въвеждане на непълно работно време, преустановяването на работа на предприятието или на отделно звено от него, принудителния отпуск.
 • Мерки за запазване на заетостта: за възможността на работодателите да ползват компенсации от страна на българската държава за запазване на заетостта по време на извънредното положение.
 • Частноправни отношения: за последиците от въвеждането на извънредно положение в отношенията между търговци, включително: има ли основания за позоваване на форсмажор, стопанска непоносимост и други.
 • Данъчни задължения: за въведените облекчения в сферата на данъчните задължения за хората и бизнеса.
 • Ценообразуване и защита на потребителите: за специфичните изисквания и санкции, свързани с определяне на цените в условията на извънредно положение, както и съответните права и задължения на потребителите.
 • Обществени поръчки: за промените, които настъпват в уредбата на обществените поръчки в сферата на извънредното положение.
 • Извънредното положение и банковия сектор: този материал отговаря на въпроса, кога в условията на извънредно положение се приема, че един кредит става необслужван. Разглеждат се и изпълнението на някои регулаторни изисквания за банките и финансовите институции.

Основните правни сфери, които очакваме да бъдат актуални в настоящата ситуация, в които можете да разчитате на висок професионализъм, честно отношение и човешки подход и пред които е възможно Вашият бизнес да се изправи, са следните:

 • Трудова заетост, освобождаване на персонал и последици и възможности за получаване на подкрепа от държавата във връзка със запазване на заетостта и намаляване на финансовата тежест при намалено потребление и намаляващи приходи;
 • Променящи се регулаторни изисквания и забрани за извършване на стопанска дейност;
 • Преструктуриране на кредити, отношения с финансиращи институции, преговори за промяна на отношенията;
 • Предоговаряне, прекратяване или отлагане на вече сключени договори, свързани с доставки и/или поръчки с отпаднала необходимост в променената ситуация;
 • Събиране на вземания, преструктуриране и оптимизиране на несъбраните вземания;
 • Оптимизация на данъчните и осигурителни задължения;
 • Недвижими имоти и инвестиции – преструктуриране на активите и възможности те да генерират приходи;
 • Анализ за наличието на форсмажор по всички сключени договори, включително за наем, лизинг и авторски права;
 • Преструктуриране на компании/бизнеси;
 • Влияние върху участие и изпълнение на обществени поръчки;
 • Изисквания към ценова политика, рекламна политика и специфични правила за онлайн търговия;
 • Извънсъдебно разрешаване на спорове;
 • Процесуално представителство по съдебни спорове.

По отношение на процесуалното представителство, следва да обърнем внимание на няколко аспекта, които са важни, а именно:

За времето на действието на извънредното положение могат да се подават искови молби, но в болшинството от случаите не се образуват дела и не се придвижват. Важни изключения от това правило са:

 • Разглеждат се искания за обезпечения и се налагат обезпечения по висящ и бъдещ иск и за обезпечаване на доказателства;
 • Изпълнителни дела срещу юридически лица.

В допълнение към горните теми имаме готовност да се отзовем на всяко Ваше друго запитване и необходимост от съдействие.

Можете да разчитате на нашата подкрепа.

Екипът на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”