Какво предвижда постановлението на МС за „мярка 60:40“?

 

Адв. Христо Копаранов отговаря на въпроси относно приетото постановление за изплащане на компенсации с цел запазване на заетост

Статията е актуализирана след обнародването на Постановление № 71 на МС от 16.04.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Разпоредбите на постановлението се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила.

Кой може да се възползва от мярката?

Отнася се само за работодатели. Компенсациите ги получават те, а не самите работници.

Отнася се за две групи работодатели:

 1. Работодател, който със своя заповед е преустановил работа на предприятието или на част от него в резултат на изпълнението на заповед на държавен орган (това към момента е заповед на министъра на здравеопазването). За тези работодатели не трябва да се доказва намаляване на оборота. Тук влизат предприятията в секторите:
  • търговия на дребно, с изключение на автомобили и мотоциклети, без някои посочени сектори като търговия с храни и лекарства,
  • определени групи транспорт,
  • хотелиерство,
  • дейност на ресторанти, питейни заведения,
  • туризъм,
  • прожектиране на филми,
  • организиране на конгреси и търговски изложения,
  • частно предучилищно образование,
  • артистична и творческа дейност и други дейности в областта на културата,
  • спорт, развлечение и отдих, поддържане на добро физическо състояние,
  • други
 2. Работодател, който е преустановил работа на предприятието или на част от него, или на отделни работници по чл. 120в, ал. 3 от Кодекса на труда или такъв, който е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено. Тези работодатели могат да са от всички сектори, с изключение на изрично посочените в постановлението, но трябва да докажат, че техните приходи от продажби за месеца преди заявлението са намалели с най-малко 20% спрямо същия месец през 2019 г. Ако са учредени след 1 март 2019 г., спадът трябва да е като се има предвид месеца преди месеца на подаване на заявлението спрямо усреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

За да се приложи мярката по отношение на даден работник, е необходимо да се запази заетостта му за допълнителен период, равен на този, за който е приложена мярката. През този период следва да се плаща пълното трудово възнаграждение.

 

На какви условия трябва да отговаря работодателят, за да получи компенсация?

Работодателят трябва да покрива следните условия едновременно:

 • Да е местно лице или чуждестранно юридическо лице, осъществяващо стопанска дейност в България;
 • Да няма установени задължения към държавата или към общината за данъци и задължителни осигурителни вноски и лихвите по тях, които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 • Да не е обявен в несъстоятелност, да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на определени разпоредби от Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа или за установяване на непълно работно време.

Необходимо е и да се заяви получаване на компенсация, както и да се изпълняват допълнителните задължения

 

Какво е длъжен да прави работодателят след като получи компенсация?

 • Да заплати пълния размер на възнаграждението за съответния месец. Според текста на постановлението, работодателят трябва да заплати и осигурителните вноски. С изменението на закона от 09.04.2020 г. е предвидено, че компенсацията включва и осигурителните вноски за сметка на работодателя. В случай че е въвел непълно работно време в резултат на обявеното извънредно положение – да заплати пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време и да внесе дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Това задължение е регламентирано с Постановление № 71 на МС от 16.04.2020 г. и обхваща работодателите, които със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено.
 • Да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода на компансацията и да заплаща пълния размер на възнаграждението за този период,
 • Да не прекратява трудови договори на основание закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване обема на работа или спиране на работа за повече от 15 работни дни за периода, в който получава компенсации. (При неизпълнение на тези задължения получените компенсации се възстановяват на държавното обществено осигуряване.)
 • При възстановяване на работа или отмяна на заповедта за непълно работно време, докато се получава компенсация, трябва да уведоми (може и електронно) Агенция по заетостта в срок до 3 дена, а тя праща информацията на НОИ.

 

Кой не може да се възползва от мярката?

Лицата, които не покриват задължителните изисквания

Работодателите, включени в изричен списък към Постановлението:

 • селско, горско и рибно стопанство
 • финансови и застрахователни дейности,
 • държавно управление
 • образование (с изключение на предучилищно образование частен сектор, работодателите, в което може да се възползват от компенсация на основание преустановяване дейността в изпълнение заповедта на министъра)
 • хуманно здравеопазване и социална работа
 • дейности на домакинства като работодатели
 • дейности на екстериториални организации и служби

 

За всички ли работници могат да бъдат получени компенсации?

Компенсации не могат да бъдат получени за работници, които:

 • са наети след началото на извънредното положение,
 • ползват неплатен отпуск (допълнено с Постановление № 71 на МС от 16.04.2020 г.), отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, за осиновяване и отглеждане на дете,
 • За които се получава финансиране с европейски и други публични средства.

 

Какъв е размерът на компенсацията?

Размерът е 60% от осигурителния доход за месец януари 2020 за работниците, за които се прилага мярката. Според изменението на закона от 09.04.2020 г. компенсацията включва и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя. Ако има въведено непълно работно време компенсацията е пропорционална на намаленото работно време, но не повече от 4 часа, като работодателят е дължен да заплати пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време. Така например при въведен непълен работен ден от 4 часа изплатената компенсация би била в размер на 60 % от трудовото възнаграждение, като останалите 40 % процента от тях, заедно с 100 % от останалите 4 часа, заедно с осигурителните вноски върху тях трябва да бъдат заплатени от страна на работодателя. Това изискване, прецизирано с текстовете на Постановление № 71 на МС от 16.04.2020 г. влиза с противоречие с Кодекса на труда, който определя правилата за възнаграждението за непълно работно време и с Кодекса на социалното осигуряване по отношениое на осигурителния стаж

 

За какъв период може да се получава компенсацията?

Компенсация може да се получава, докато действа ЗМДВИП, но за не повече от три месеца.

 

Как ще се доказва изпълнението на изискванията?

В Постановлението не е посочено как ще се доказва намаляването на приходите. Посочено е, че се изискват „декларация и документи“. При деклариране на неверни обстоятелства получените компенсации се възстановяват на държавното обществено осигуряване. С Постановление № 71 на МС от 16.04.2020 г. е регламентирано и възстановяване на получените компенсации и в случай че работодателят не спази изискването при въведено непълно работно време да изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение и да внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 

Каква е процедурата за получаване на компенсацията?

 • Изпълнителният директор на Агенция по заетостта ще открие процедура за кандидатстване
 • Работодателят подава заявление в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Може да бъде подадено и електронно. Към него се прилага съответната заповед за преустановяване на работата или въвеждане на непълно работно време, декларация, че ще се запази заетостта и няма да се съкращават лица, декларация и документи, доказващи намаляването на приходите, доколкото е приложимо, списък на работниците, за които се иска компенсация, платежна сметка. Образец на декларацията се утвърждава от Изпълнителния директор на Агенция по заетостта
 • Комисия, определена от директора на съответното „Бюро по труда“ извършва оценка за съответствие с критериите в срок до 7 дни от подаване на заявлението. В срок до още 2 работни дни работодателят бива уведомен. Междувременно се изпраща съответната информация в Агенция по заетостта и НОИ.
 • Компенсацията се изплаща на работодателите ежемесечно от НОИ
 • Работодателите, получили компенсации, се вписват в база данни, създавана и поддържана от НОИ. Базата данни е публична, с изключение на личните данни в нея.

 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с Постановлението, както и да съдейства при подготовка на заявленията за получаване на компенсация и при комуникацията с компетентните органи. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Христо Копаранов, Партньор и Ръководител практика Конкурентно и Потребителско право, e-mail h.koparanov@popovarnaudov.bg