Представител на „Попов и партньори” взе участие в разработването на образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищното образование

Приетият през октомври 2015 г. Закон за предучилищното и училищното образование делегира на Министъра на образованието и науката разработването на изцяло нова подзаконова нормативна рамка, която да регулира в детайли учебните програми и планове, организацията на обучението, финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и т.н. В началото на 2016 г. адв. Сибина Ефтенова се включи като представител на Общност за демократично образование в работните групи, назначени от Министъра за разработването на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование и на държавния образователен стандарт за институциите в системата на  предучилищното и училищното образование. Осъзнавайки значимостта на образователната реформа за цялостното развитие на страната, Кантората подпомогна организацията в представянето и защитата в рамките на работните групи на концепция, свързана с облекчен режим за създаването и функционирането на т.нар. „иновативни училища”. Базирана на проучване на добрите европейски и световни практики, тя предвижда допускане на всяка образователна иновация, която отговаря на заложените в ЗПУО критерии, получила е подкрепата на съответната училищна общност и положителна оценка за осъществимост от независима комисия. Проектът на Наредбата за институциите в системата на предучилищното и училищното образование е публикуван на http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=1375.