Попов и партньори проведе семинар на тема „Спецификите в новата правна уредба в областта на обществените поръчки”

Новата уредба в областта на обществените поръчки в сила от м. Април, 2016 г. налага както възложителите, така и участниците, да се за запознаят с новите правила и изисквания на Закона за обществените поръчки.

В края на месец Юни, 2016 г., в кантората си в гр. София, Попов и партньори проведе целодневен семинар на тема „Спецификите в новата правна уредба в областта на обществените поръчки”. Лектори на семинара бяха партньорите с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки адв. Елеонора Сергиева и адв. Свилена Стоянова. Участниците бяха запознати с новите възможности, които предоставя Законът за обществените поръчки. Дискутираха се редица въпроси, относно процеса по възлагане на обществени поръчки. Подробно се обсъдиха конкретни специфики по реда за възлагане, изискванията към участниците/кандидатите, които могат да бъдат залагани и документите, с които се доказват и др. ключови моменти.