„Попов и Партньори” изпълни анализ на структурата на ОПАК и предложи нова Структура, Наръчник и Система за управление и контрол, които ще поставят основата на всички процедури за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014 -2020 г.”

В средата на месец юли 2014 г. Адвокатско дружество „Попов и Партньори” беше избрано от Министерство на финансите за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Анализ на структурата на УО на ОПАК и разработване на предложение за структурата на ОПДУ във връзка с програмния период 2014 – 2020 г.”. Поръчката е част от проект за анализ на структурата на Министерство на финансите и на дирекция ОПАК, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основна цел на дейностите по проекта е гарантиране на ефективното осъществяване на дейността на дирекция ОПАК към Министерство на финансите като Управляващ орган на новата Оперативна програма „Добро управление” 2014 г- 2020 г., която ще замести действащите през изтеклия програмен период оперативни програми „Административен капацитет” и „Техническа помощ”.

В началото на месец септември 2014 г. успешно приключи изпълнението на първата дейност от поръчката – изготвяне на анализ на структурата на дирекция ОПАК, както и предложение за новата структура и функционална характеристика на дирекцията, която ще поеме функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление”. В рамките на тази дейност кантората изработи също и карта на компетентностите и нови длъжностни характеристики на служителите в дирекция ОПАК към МФ.

В рамките на втората дейност по проекта, екипът експерти от кантората разработи Наръчник за изпълнение на новата Оперативна програма „Добро управление” 2014 -2020 г., както и Система за управление и контрол на програмата. Изготвените от Адвокатско дружество „Попов и Партньори” документи ще поставят основата на всички процедури за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014 -2020 г.” и ще гарантират правилното управление на оперативната програма и законосъобразното разходване на средствата по нея.