Адвокатско дружество „Попов и Партньори” беше отново избрано от Министерство на финансите за консултант за подпомагане на текущата дейност на УО на ОПАК.

Адвокатско дружество „Попов и партньори” приключва успешно предсрочно работата си по сключения през м.май 2013 г. договор с Министерство на финансите за последващи проверки на обществени поръчки по проекти, съфинансирани по Оперативна програма Административен капацитет. В резултат на качественото и ефективно изпълнение, в началото на м.септември 2014 г., Министерство на финансите за втори път се довери на екипа на кантората за възлагане на дейности по последващ контрол на обществени поръчки, съфинансирани по ОПАК, като избра Адвокатско дружество „Попов и партньори” за изпълнител на обявена обществена поръчка. Срокът на втория договор, сключен с Министерство на финансите е до края на м.октомври 2015 г. В хода на изпълнението му, Адвокатско дружество „Попов и партньори” отново ще цели повишаване прозрачността и ефективността в областта на изпълнението на проекти, финансирани от Европейския социален фонд и ще спомага за законосъобразно оползотворяване на средствата по ОПАК.