Елеонора Сергиева от „Попов и Партньори” взе участие като лектор в „Правен ден 2014” на ГБИТК

На 03.04.2014 г. се проведе втората част от ежегодно организирания дискусионен форум „Правен ден” на Германо-българската индустриална-търговска камара (ГБИТК).

Кантората бе представена от адв. Елеонора Сергиева – управляващ съдружник и специалист в сферата на данъчното право, която презентира изследването на кантората в областта на актуалната практика на Съда на Европейския съюз по казуси, свързани с ДДС облагането и прилагането й от националните съдилища в България.

Водещи акценти бяха поставени на въпроси, свързани с правото на данъчен кредит, режима за облагане маржа на цената в светлината на общностното законодателство, както и специфичните случаи на третиране при вътреобщностни доставки. Презентацията включваше и нагледни сравнителни диаграми на делата по отправени преюдициални запитвания във връзка с данъчни казуси от страна на българските юрисдикции, както и обща статистика за решените от СЕС казуси във връзка с данъчното облагане за последните 3 години.

В заключение адвокат Сергиева обобщи, че въпреки обстоятелството, че редица директиви и регламенти на ЕС уреждат материята за правото на данъчен кредит, а СЕС е постановил задължително тълкуване на приложимите норми, свързани с възможността за отказ на това право, най – удачно би било в българското законодателство да се извърши изрична регламентация на понятието „реалност на доставката” и документооборота, който я удостоверява. Така ще се създаде обективна възможност да се избегне разнородният подход на органите на приходната администрация при извършване на ревизии и противоречивата практика на националните съдилища в областта.