Законови промени относно съставяне и публикуване на годишните финансови отчети

Въведение

В брой 95/2015 г. на Държавен встник е обнародван нов Закон за счетоводството, който въвежеда изискванията на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182/19 от 29 юни 2013 г.) и Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (ОВ, L 330/1 от 15 ноември 2014 г.). Законът влиза в сила от 01.01.2016 г., като в Предходните и заключителните разпоредби на същия е предвидено, че съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, но публикуването им за 2015 г. се извършва по реда на новия закон.

 

Видове предприятия

Със закона се въвежда единната за Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са определени задълженията за съставяне на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите на предприятията за плащанията към правителствата [1] и тяхната публичност. Предприятията се разделят на следните категории:

Показатели

Микропредприятия
– не надвишават най-малко два от следните показатели

Малки предприятия
– не надвишават най-малко два от следните показатели

Средни предприятия
– не надвишават най-малко два от следните показатели

Големи предприятия
– надвишават най-малко два от следните показатели

Балансова стойност на активите

700 000 лв.

8 000 000 лв.

38 000 000 лв.

38 000 000 лв.

Нетни приходи от продажби

1 400 000 лв.

16 000 000 лв.

76 000 000 лв.

76 000 000 лв.

Средна численост на персонала за отчетния период

10 души

50 души

250 души

250 души

Посочените категории не се прилагат за т.нар. „Предприятия от обществен интерес”, към които са относими определени в закона правила, относно съставните части на годишните финансови отчети, приложимата счетоводна база, съдържанието на доклада за дейността. Такива предприятия са кредитни институции, застрахователи и презастрахователи, търговски дружества, чиято основна дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги и др.

 

Годишни финансови отчети – съдържание, срокове и одит

По отношение на годишния финансов отчет, законът предвижда, че средните и големите предприятия, както и предприятията от обществен интерес съставят годишния финансов отчет в пълен комплект, съгласно приложимите счетоводни стандарти. Въведено е изискване годишните финансови отчети и докладът за дейността да бъдат публикувани във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си, като е поставено изискване да се публикува и пълният текст на одиторския доклад. Големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, изготвят и публикуват годишен доклад за плащанията, извършени към правителства, едновременно с годишния доклад за дейността си.

Законът допуска изключения от горните изисквания, касаещи съставянето и публукуването на годишния финансов отчет:

 • за микропредприятия – предвидена е възможност годишният финансов отчет да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели;
 • за малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит – предвидена е възможност да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

С новия закон е въведено изискване в информацията на доклада за дейността да бъде включен анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите, като при изготвяне на анализа могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях. Изключение е предвидено относно микропредприятията, малките и средните предприятия, които могат да не включват в доклада за дейността нефинансова информация.

Законът предвижда възможност микропредприятията и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс, като това изключение не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия или малки предприятия.

Съществена е промяната, която законът въвежда относно срока за публикуване на годишни финансови отчети, консолидираните финансови отчет и годишните доклади на всички предприятия –за всички предприятия срокът е 30 юни на следващата година. Новият закон изчиства неяснотите в случаите на подадени за обявяване годишни отчети в срок, по които са налице постановени откази за вписване от длъжностни лица от Търговския регистър. Така, финансовият отчет се смята за подаден в срок, ако е първоначално заявен за обявяване в определения срок до 30 юни на следващата година, по заявлението е постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване.

 

Други моменти

Новият закон изменя обхвата на задължителния независим финансов одит, като предвижда, че на такъв подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

 • малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели: баланова стойност на активите – 2 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
 • средните и големите предприятия;
 • предприятията от обществен интерес;
 • средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 • акционерните дружества и командитните дружества, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.
 • предприятията, включени в консолидацията;
 • юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели: балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.; размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.; обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.;
 • юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

Изменен е и редът и начинът за извършване на инвентаризация, като е въведено изискване предприятията да извършват задължителна инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети, в случай че нетните приходи от продажби надвишават 200 000 лв. за текущия отчетен период.

 


[1] „Плащане към правителство” – платена сума в парично изражение или в натура от предприятие, работещо в добивната промишленост, или от предприятие, работещо в дърводобива от девствени гори, за задължения към правителството

„Правителство” – национален, регионален или местен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на трета държава. Понятието „правителство“ включва дирекция, агенция или предприятие, контролирани от органите на държавата.