Галин Попов: Без електронно правосъдие няма истинска съдебна реформа

Галин Попов

Галин Попов

По поръчка на ВСС изготвихте препоръки за правилата, по които ще действа електронното правосъдие в България, които представихте през м. септември. Какви са шансовете на електронното правосъдие – за кого ще е от полза и на кои обществени групи може и да попречи?

Приетите от правителството стратегически документи извеждат електронното правосъдие като приоритет, въпреки че сякаш е встрани от дискусиите около готвените промени в съдебната система. Положителното е, че сме направили първите крачки и набираме самочувствие и практика. Това се потвърждава от вече успешно приключилите ключови проекти в тази насока. Екипът на „Попов и Партньори” изпълни няколко такива проекта, затова уверено Ви казвам, че шансовете за реализация на е-правосъдието са добри. Не смятам, че то би попречило на определени „обществени групи”, макар да е възможно да не се хареса на отделни личности или на хора, които още не са готови да приемат технологичните новости. Практически електронизацията на правосъдието осигурява повече прозрачност и повече бързина при размяната на информация. Тук въпросът не е само по съдебните производства, но и по процесите на администриране на съдебната система. Огромната маса от обикновени граждани и практикуващи юристи са двигателят на реформата, тъй като е-правосъдието ще служи на всички ни. Това ме прави оптимист по отношение на тази част от така желаната съдебна реформа.

Има ли една адвокатска кантора ресурс да се справи с такъв мащабен проект?

Когато чуят за адвокатска кантора, често хората си представят 4-5 адвокати, които основно се явяват по дела и от време на време консултират някоя сделка. Нашата концепция е да предоставяме всички правни услуги извън областта на наказателното право. Екипът е структуриран в 9 отраслово-специализирани отдела – „Банки, финанси и ценни книжа”, „Недвижими имоти, строителство, земеделие и околна среда”, „Данъчно и административно право”, „Обществени поръчки”, „Публично-частно партньорство”, „Концесии и индустриална собственост”, „Регулации и защита на конкуренцията”, „Сливания, придобивания, приватизация, корпоративно и трудово право”, „Съдебни и арбитражни спорове”, „Несъстоятелност” и „Извънсъдебно събиране на вземания”.

След това изброяване адвокатска кантора е нещо повече от класическата представа за правна защита и консултации.

Клиенти са ни не само частни лица и корпорации, но също банки, комунални компании и множество държавни институции, които привличат външна експертиза по конкретни проекти. Стараем се да защитаваме мотото „Добри практики. Ефективни институции. Успешен бизнес”.

 

Галин Попов и Емилиян Арнаудов

Галин Попов и Емилиян Арнаудов

Разкажете накратко и за проектите, по които сте участвали?

Както споменах, модернизирането на правосъдието изисква множество последователни стъпки. Още в края на 2013 г. спечелихме и в последствие успешно реализирахме проекта „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”. Като краен продукт беше представен един детайлен анализ, който съдържа проучените на място добри практики от върховните съдилища на Германия, Испания и Португалия.

 

Естествено, повечето държави-членки много отдавна са минали по нашия път и са изградили работещ модел, но приложим ли е у нас?

Освен посочените държави, ние анализирахме и други правни системи с добре развито административно правораздаване, сред които Австрия, Естония, Люксембург. Наше стратегическо предимство е, че вече реално функционират добри модели, тоест вместо с години да търсим верния път, ние можем да подберем най-подходящата от вече приложени добри практики и да я внедрим адаптирана за нашите изисквания. Кантората ни защитава свои клиенти по голям брой административни и търговски дела и опитът ни сочи, че за много от желаните промени у нас не е необходимо нещо повече освен решителна законодателна воля. Например, няма как винаги да получаваме качествени и справедливи крайни съдебни актове по административните дела, когато решаващите ги магистрати са затрупани от безброй дела. Проблемът може да се реши до голяма степен като се въведе задължителното адвокатско представителство пред ВАС – аналогично на уредбата в ГПК. В момента за хвърчащо листче с нечетлив ръкописен надпис „жалба” се задейства цяла процедура, която се плаща от всички данъкоплатци, а затормозява и съда. Възможно е да се използва механизмът с нарастващите държавни такси, след като един казус е бил обсъден в поне две съдебни инстанции. Все пак обръщането към Върховния административен съд предполага важен спор, което пък обуславя една по-висока такса като гаранция за това, че жалбата не е самоцел или инат.

В този смисъл от чуждия опит вероятно сте видели как може да бъде разтоварена върховната съдебна институция

Подкрепяме създаването на нов административен съд – условно наречен „централен”, който да бъде втора и последна инстанция по повечето административни дела. Така само най-значимите административни спорове биха подлежали на разглеждане от ВАС. В Португалия, например, успешно са възприели този модел и там съществуват два такива съдебни органа – северен и южен централен административен съд.

След проекта „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС” какво още трябва да се надгражда?

В последните няколко години ВАС бе бенефициент по няколко проекта, финансирани с европейски пари. Съвсем наскоро административните съдилища бяха свързани в единна деловодно-информационна система. По мое мнение работата на съда значително се подобри в последно време, но по-ефективният подход би бил централизираният. Макар и последна инстанция, ВАС е само един от многото съдебни органи и не е отговорен за цялостното административно правораздаване. До голяма степен въвеждането на съвременни информационни системи и технологии, т. е. реализирането на реформата за електронно правосъдие, би довело до останалите желани промени в сектор правосъдие. С думите „реформа” и „сектор” подчертавам, че проблемите не могат да се решават от всеки съдебен орган сам за себе си, нито дори от група съдилища, а цялостно и централизирано. Радостното е, че изглежда работата „на парче” вече приключва и идва ред на мащабните и всеобхватни проекти – както от страна ВСС, така и на Министерство на правосъдието.

Какъв ще бъде практическият ефект от внедряването на електронното правосъдие по проекта на ВСС, как ще го почувстват работещите в органите на съдебната власт, гражданите, административните органи, бизнеса и адвокатите?

В самия въпрос Вие всъщност дефинирахте заинтересованите страни от въпросния проект, в който „Попов и Партньори” взе участие. За правото е характерна консервативност и всяка промяна се приема трудно. Самите съдебни процеси обаче не следва да се провеждат по начин, по който са се развивали преди век. Правото е отражение на действащите обществени отношения, на действителността. А реалността днес е различна и технологиите са част от всеки аспект от живота ни. Крайно време е да започнат да ни помагат и в правосъдието. Замислете се колко често използвате пощенски услуги в работата си, а не електронна поща? В Европа отдавна юристи и граждани подават документи до съда по електронен път и биват призовавани по електронен път. Цели производства протичат дистанционно, лесно и бързо. Електронното правосъдие в най-голяма степен осигурява достъпа до правосъдие, при това по-бързо, а както знаем ЕСПЧ неведнъж е изтъквал, че бавното правосъдие е вид отказ от правосъдие. В допълнение, самите разходи при делата в електронна среда са значително по-ниски, отколкото в традиционната хартиена. Електронното правосъдие би било и силен стимул за привличане на международни инвестиции в България, а ще създаде и предпоставки за развитие на българските компании. За бизнеса е от ключово значение чрез по-ефективно и прозрачно правосъдие да се постигне по-добра бизнес среда.

Тук е моментът да Ви попитам как може да повлияе електронното правосъдие върху ефективността и бързината на съдебното изпълнение.

Преди около година подписахме договор с Министерство на правосъдието с предмет „Проучване и анализ на действащите системи за съдебно изпълнение в страните членки на ЕС, изследване и обмен на европейски добри практики, свързани с изграждането на портал на съдебното изпълнение”. В хода на изпълнение на поръчката експертите от екипа ни проучиха и анализираха действащите електронни системи за съдебно изпълнение в седем държави-членки на ЕС и на място се запознахме с опита на Португалия, която наред с Испания и Естония е сред лидерите изобщо в полето на електронното правосъдие. Надявам се в близко бъдеще да имаме интегрирани системи и свързаност с единния портал за електронно правосъдие. Желанието ми е в близко бъдеще да заявяваме и получаваме изпълнителни листове по електронен път, да ги изпращаме електронно до съдебните изпълнители, които в хода на изпълнителното производство също да използват информационни системи. Това е начинът за бързо и удобно за хората събиране на дължимите им вземания. В същото време така ще са налице и значително повече гаранции за тези, които са се оказали в положението на длъжник, че и техните права няма да бъдат неоснователно засягани и всичко ще бъде прозрачно.

Във втората част от интервюто с адвокат Галин Попов ще научим трите стъпки, с които всички бързо ще усетим предимствата на електронизацията в правораздаването.