Попов и Партньори постави рамките на Единния електронен портал на съдебната власт

На проведена на 15.12.2015 г. във Висшия съдебен съвет пресконференция, бе представена изготвената в края на лятото от Попов и Партньори аналитична част на проекта на ВСС „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”. Проектът бе осъществен с финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

Повече от половингодишната работа по проекта премина през две основни фази:

I фаза: Беше изготвен детайлен анализ на отделните действия на всеки от участниците в гражданския и административния процес. Образно казано действията и поредиците от действия бяха разделени на елементи, за да може удобно с тях да се моделира при вкарването им в софтуерни алгоритми.

II фаза: Бяха изработени препоръки по какви правила да работи електронното правосъдие и концепция как да се премине от хартиено към електронно правосъдие и как точно ще функционира съдебната система след това – като човешки ресурси, организация на работата и процесите.

По време на представянето на проекта пред медии, членът на ВСС г-н Румен Георгиев (ръководител на проекта) оприличи свършената работа като основата на конструктор Лего, която вече е положена. На събитието бе обърнато внимание на някои от новаторските идеи на експерти от адвокатското дружество. Сред тях бе предложеното от адв. Емилиян Арнаудов случайно разпределение измежду всички районни съдии в страната на делата, които се разглеждат без присъствие на страните – заповедни и обезпечителни производства, които съставляват над 51% от общия брой дела. Така би се преодоляло в значителна степен неравномерното натоварване на магистратите в страната и най-вече – значително би се ускорило разглеждането на тези дела, което веднага ще бъде усетено от всички граждани. Друго предложение бе да се въведе изрична забрана за използване на хартиена кореспонденция между два органа на съдебната власт, в които вече е инсталирана и функционира електронната система. Отчитайки оптимизацията на процесите при действаща електронна система, екипът на Попов и Партньори предложи и разкриване на пунктове за достъп до съдебната система в по-малките, отдалечени, труднодостъпни населени места. Така освен откриване на работни места, които ще компенсират подлежащите на закриване, ще се осигури и по-лесен достъп до правосъдие на гражданите и ще се засили присъствието на държавност в малките населени места.

В момента тече техническото тестване на софтуера и се очаква изготвената от Попов и Партньори концепция да се реализира в рамките на новия програмен период. Преминаването на процесите в сектор правосъдие от традиционна в електронна среда би осигурило бързина, прозрачност, икономии и удобство.

Попов и Партньори вече успешно е осъществило няколко други проекта в насока дигитализация на правосъдието и оптимизация на процесите в него. Дружеството ще продължи да съдейства с наличната експертиза за окончателното въвеждане на „е-правосъдие” и за допълнително разгръщане на функционалностите на „е-увправление-то”.