„Попов и Партньори” участва в проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” на БАИ

На 15.12.2015 г. на пресконференция в Гранд хотел София, бе представен проектът “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, изпълнен от Българска агенция за инвестиции. Проектът е осъществен с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., реализираните в неговите рамки дейности и неговите резултати бяха представени от ръководителите на Агенцията в периода на проектната имплементация, съответно: Борислав Стефанов, Светослав Младенов  и Стамен Янев – настоящият Изпълнителен директор на агенцията. Конференцията откри зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. За изпълнение на проекта бяха осъществени 26 дейности. „Попов и Партньори” бе избрана за изготвяне на анализ на правната рамка за реализиране и управление на преки чуждестранни инвестиции в България и на сравнителен правен анализ, който проследява законодателството в страни-членки на ЕС и Балканите за привличане  на директни инвестиции.

В рамките на първата дейност експертите на дружеството изготвиха детайлен анализ на българското законодателство, регулиращо преките чуждестранни инвестиции в страната, както и условията за развиването на бизнес в различните сфери на икономиката с акцент върху отраслите, определени за приоритетно развитие в България. Материалът индивидуализира силните и слабите страни на правната уредба и настоящата ситуация, като прави препоръки и дава конкретни примери за това как да бъдат превъзмогнати недостатъците и да бъдат доразвити вече съществуващите положителни решения.

В процеса на работа по втората дейност обстойно са прегледани инвестиционните законодателства на няколко страни от Европейския съюз (Холандия, Испания, Ирландия, Румъния, Чехия), като нормативните решения и действащите правила са внимателно сравнени с наличните такива в България. Като резултат от сравнителния анализ за направени изводи и препоръки за евентуалното прилагане в България на идентифицираните добри практики, съобразно опита в областта на страните – предмет на анализа.

Като краен резултат завършеният материал представя множество препоръки за бъдещото развитие на законодателството за насърчаване на чуждестранни инвестиции в различни икономически сфери.