За съществените изисквания, маркировката, оценяване на съответствието и вашата безопасност

Липсата на адекватна потребителска култура затруднява общуването между бизнеса и потребителите, което има негативни последици и за двете страни. В съвременните условия повечето хора имат сравнително добра обща потребителска култура и тя продължава да се развива спонтанно заедно с развитието на пазара.

Настоящата разработка има за цел да Ви запознае с информацията от съществено значение за електрическите уреди и съоръжения и по-точно: оценяване съответствието на тяхното качество с изискванията за това за Вашата собствена безопасност. Често потребителите не се интересуват какво купуват, а колко струва. Оторизираните контролните органи осъществяват надзор над некоректните търговци и производители, но с оглед защита правата на крайния потребител, следва да познавате основните правила за съществените изисквания, маркировката и оценяване съответствието. Познавайки тези правила, Вие ще може да вземете правилното решение дали електроуредът е безопасен за Вас, Вашето семейство или близки. Запомнете, че купувайки електроуреди (електросъоръжения) без необходимата маркировка и съпътстващи документи, няма да имате никаква гаранция за тяхната безопасност и съответна отговорност на търговеца или производителя при евентуални щети.

Оценяване и удостоверяване на съответствието

Преди да пусне на пазара устройство, производителят трябва да приложи съответните процедури за оценяване на съответствието му със съществените изисквания.
По избор на производителя съответствието на устройствата със съществените изисквания може да бъде оценено чрез използване на процедурите, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост , когато устройствата влизат в техния обхват, вместо процедурите, регламентирани в наредбата.
След оценяване съответствието на устройствата по приложимите за тях процедури производителят, неговият упълномощен представител или лицето, отговорно за пускането им на пазара, нанася маркировката за съответствие.
Маркировката за съответствие се нанася върху устройството или върху неговата табела с данни, както и върху опаковката му, ако има такава, и върху придружаващите го документи.

Ред и начин за нанасяне на маркировка

Маркировката за съответствие удостоверява, че продуктите съответстват на приложимите за тях изисквания, и че са били подложени на съответните процедури за оценяване на съответствието.
Когато даден продукт попада под разпоредбите на няколко наредби, всяка от които предвижда нанасяне на маркировка за съответствие, маркировката удостоверява съответствието на продукта с изисквания на всяка от наредбите по чл. 7 ЗТИП.
Производителят или други лица, когато това е предвидено в наредбите, са длъжни да нанесат маркировката за съответствие, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара и/или пуснати в действие.
Маркировката за се състои от инициалите „СО“ – има графично изображение и изглежда така:

Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите – членки на Европейската икономическа зона/ Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), маркировката за съответствие на продуктите, попадащи в обхвата на тези споразумения, се състои от инициалите „СЕ“ и има графично изображение, както следва:

От датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз маркировката за съответствие се състои от инициалите „СЕ“ и има графично изображение съгласно горепосоченото.

Специфичната маркировка предупреждава потребителя за възможността пускането в действие на устройството да подлежи на ограничения. Производителят, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска на пазара радиосъоръжение, за което са въведени ограничения за пускане в действие, нанася специфичната маркировка, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара. Освен информацията за предназначението и начина на използването им предоставя на потребителя и информация относно вида на ограничението, което се налага при пускането им в действие.
Специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията, за които има ограничения при пускането им в действие, се състои от удивителен знак, поставен в центъра на окръжност.

Специфичната маркировка се нанася върху радиосъоръжението или върху неговата табелка с данни, ако има такава, както и върху съпроводителната документация. В случай че размерите на радиосъоръжението не позволяват нанасяне на специфичната маркировка върху него, тя се нанася върху опаковката му и върху съпроводителната документация.

От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз маркировката за съответствие на транспортируеми съоръжения под налягане, вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността им, се състои от инициала „ѓ“ и има графично изображение, както следва:

Маркировката за съответствие има височина най-малко 5 мм, ако съответната наредба не определя друго.
До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение да извършва оценяване на съответствието.
Идентификационният номер се нанася от производителя или от неговия упълномощен представител. Маркировката за съответствие трябва да е видима, четлива и леснодостъпна за длъжностните лица, които извършват надзор на пазара, и за потребителите.

Продуктите с маркировка СЕ (СО) се придружават от Декларация за съответствие. В тази декларация производителят удостоверява, че те съответстват на хармонизираните стандарти и удовлетворяват съществените изисквания за безопасност на директивите. С тази декларация производителят поема отговорността, че продуктите са безопасни.

В заключение:
Закупувайки електрическо съоръжение/устройство, търговецът е задължен да Ви предостави, а Вие, като потребител имате пълното право да изисквате електрическото съоръжение да бъде:

  1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата (производител и вносител);
  2. с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква;
  3. с декларация за съответствие;
  4. с инструкция и/или указание за употреба на български език.

Не забравяйте да получите своя касов бон/фактура за извършване на продажбата, както и надлежно попълнена гаранционна карта.