Деактуване на имоти или как да възстановим правото си на собственост

Регламентацията на процедура, уреждаща деактуването на имоти, не е особено подробна, особено що се отнася до имотите – общинска собственост. Единственият текст, касаещ деактуването на имоти – общинска собственост, е този на чл.64 от Закона за общинската собственост. Деактуването на имоти – държавна собственост е регламентирано от Закона за държавната собственост (чл.78) и правилника за приложението му (чл.108 – чл.114).

НАСТОЯЩАТА СТАТИЯ ЦЕЛИ ДА ВНЕСЕ ЯСНОТА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ДЕАКТУВАНЕТО НА ИМОТИ, КОИТО СА ДЪРЖАВНА/ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ДА ПОДПОМОГНЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОЦЕСА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ТЕЗИ ИМОТИ.

Първоначално следва да бъдат изяснени някои понятия, които широко се използват в тази материя:

АКТУВАНЕ:
Имотите държавна/общинска собственост се обявяват за такива чрез издаването на актове по образци на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тези актове се издават в два екземпляра: единият задължително се вписва и съхранява в специалните актови книги в Службите по вписвания – тези книги са публични и всеки има осигурен достъп до тях. Вторият екземпляр от надлежно съставения акт се съхранява от звено „Държавна собственост” при областния управител, съответно в Служба „Общинска собственост”.

ДЕАКТУВАНЕ:
Това е процедура, приложима за имоти, които неправилно са били актувани като държавна/общинска собственост, както и за имоти, основанието за актуване на които е отпаднало. Именно такива имоти могат и следва да бъдат върнати на техните собственици, но това не става служебно, а е необходимо изрично волеизявление. Тези имоти се отписват от актовите книги със заповед на областния управител/кмета на общината и се предават на собственика.

За да бъде деактуван един имот е необходимо изрично писмено искане на собственика.

  •  Искането се подава до областния управител по местонахождението на имота (съответно в отдел „Държавна собственост” / отдел „Общинска собственост”).
  • В искането следва да се опише детайлно самият имот, чието деактуване се иска, както и да се приложат: 1. всички документи, доказващи правото на собственост на лицето, подало искането, върху съответния имот, или 2. документи, доказващи, че правото на собственост на държавата/общината е погасено (в зависимост от основанието за деактуване). Такива документи могат да са договори, нотариални актове, заповеди за отмяна на отчуждаване, решения на поземлени комисии за възстановяване правото на собственост и други, в зависимост от конкретния случай. Отново в зависимост от конкретния случай може да е необходимо представянето на скица, удостоверение за наследници и др. Прилагането на всички документи, доказващи правото на собственост, е от особено значение, защото не е предвидено изрично обжалване на отказа за отписване на имота. Липсва и съдебна практика по обжалване на заповеди, с които се отказва деактуване.
  • В искането трябва да се посочи и номерът на акта за държавна/общинска собственост.
  • Задължително трябва да се посочи и основанието, въз основа на което се иска деактуването, а именно: дали става въпрос за случай, в който основанието за актуване на имота в последствие е отпаднало, или хипотезата е на първоначално неправилно актуване на имота като държавна/общинска собственост.
  • Искането следва да съдържа и правното основание за неговото отправяне, а именно: за имоти държавна собственост това е чл.78, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 108 от Правилника за прилагане на ЗДС, а за имоти общинска собственост – чл.64, ал.1 от Закона за общинската собственост.
  • Накрая следва изрично да се отправи молба до областния управител да нареди имотът да бъде отписан от актовите книги за държавна/общинска собственост.
  • Искането следва да съдържа и изрично искане за издаване на препис от заповедта за деактуване и удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за държавна/общинска собственост (в случай, че искането за деактуване бъде уважено).

Срокове за подаването на такова искане не са предвидени. Процедурата е безплатна. В случай, че се установи, че са налице основанията за това, имотът се отписва от актовите книги. На лицето се издава удостоверение, по силата на което му се издава нотариален акт за собственост (в случай, че не разполага с такъв).

С промените в Закон за държавната собственост, направени с бр. 18 от 2010 г. на ДВ, в сила от 05.03.2010 г. е предвидена специална процедура за отписването на имоти:

  •  придобити по силата на приватизационен договор за продажба на обособена част от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала
  • имоти – собственост на дружества, чиито акции или дялове са били предмет на приватизационни договори за продажба, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява следприватизационен контрол.

Отписването на имотите в посочените случаи се извършва със заповед на областния управител след представяне на удостоверение, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор.