Процедури за пребиваване в България и достъп до пазарa на труда на украинските граждани

 1. Облекчени процедури за пребиваване и достъп до пазара на труда

Гражданите на Украйна биха могли да се ползват от следните облекчени процедури за пребиваване на територията на Република България и достъп до българския пазар на труда:

 1. Пребиваване

1.1. На основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета, гражданите на Република Украйна имат право на безвизово влизане в Р България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6 месечен период. Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България.

Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой могат да подадат заявление (образец съгласно Приложение  № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ) в дирекция „Миграция“ – МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим.

1.2. Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България в случай, че имат сключен трудов договор с български работодател за срок по-голям от 6 месеца.

1.3. Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут) могат да подадат заявление пред поделенията на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, като за град София е определен РПЦ-гр.София на адрес ж.к. Овча купел 2, ул. „Монтевидео“ № 21, както и пред органите на дирекция „Миграция“-МВР, както и пред отдели/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР.

1.4. На 03.03.2021 г. Съветът на Европейския съюз прие задействането на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 година за временна закрила по отношение на украинските граждани, които влизат на територията на държави-членки на Европейския съюз.

Процедурата по предоставяне на временна закрила има характер на изключителна мярка, която има за цел да предостави незабавна закрилата на лицата, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.

Украинските граждани могат да получат временната закрила за срок от една година, който срок може да бъде продължаван автоматично на шест месеца за максимален срок от една година.

 1. Достъп до пазара на труда

2.1. Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.

Регистрацията на сезонна заетост се извършва в 10-дневен срок от подаване на декларацията за сезонна работа и се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на АЗ, като на вносителя се връща заверен екземпляр. Не се изисква заплащане на такса съгласно ЗТМТМ.

Максимално допустимата продължителност на регистрираната в АЗ заетост е до 90 дни. В нормативната уредба не е предвидена възможност за промяна и/или удължаване на периода на регистрираната от АЗ сезонна заетост на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

При сезонна заетост до 90 дни не се допуска смяна на работодател, както и работа при друг работодател чрез сключване на втори трудов договор.

В случай на предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца, работодателят уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта.

2.2. Заетостта на хора, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца.

Регистрацията на заетостта на лицата от български произход се извършва в 7-дневен срок от подаване на декларацията и се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на АЗ, като на вносителя се връща заверен екземпляр. Не се изисква заплащане на такса съгласно ЗТМТМ.

2.3. Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.

Декларирането на заетостта се извършва от работодателя в 7-дневен срок от началото на заетостта и се потвърждава чрез заверка на декларацията с входящ № на дирекция „Бюро по труда”, като на вносителя се връща заверен екземпляр.

В случай, че на работника-гражданин на трета държава бъде издаден документ за продължително пребиване с нов срок на валидност, процедурата се повтаря до получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденеца на територията на Р.България.  

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

2.4. Гражданите на Украйна имат право да работят на българския пазар на труда, без да им е необходимо разрешение за работа, както и да упражняват свободна професия при спазване на разпоредбите, регулиращи съответната професия, за срока на получената временна закрила. 

 1. Други процедури за пребиваване и достъп до пазара на труда

1.1. Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР)

ЕРПР се издава на чужденци, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател.

ЕРПР се издава за срок от три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от три години, разрешението се издава за срока на продължителността на договора.

Не се изисква чужденецът с разрешено право на пребиваване в страната при първоначално, както и при последващо кандидатстване за ЕРПР, да е извън територията на Република България.

Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:

 • при условие, че общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца не надвишава 20 сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малките и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто.
 • когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
 • когато чужденецът притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност, за което се представят официални документи, легализирани по съответния ред.

1.2. Синя карта на ЕС (СК на ЕС)

СК на ЕС се издава на чужденци, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател.

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „СК на ЕС“ се издава за срок до 4 години. Когато срокът на трудовия договор е по-кратък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, като може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му.

Не се изисква чужденецът с разрешено право на продължително пребиваване в страната при първоначално кандидатстване за разрешение „СК на ЕС“ да е извън територията на Република България.

Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:       

 • когато чужденецът притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;
 • брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор;
 • срокът на трудовия договор да е не по-кратък от 12 месеца. 
 1. Процедура

1) Заявлението за издаване на ЕРПР / СК на ЕС се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на МВР от работодателя или упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване, като заявлението се подписва и от работодателя.

2) Дирекция „Миграция“ изпраща съобщение, в което се посочва, че за чужденеца са налице основания за предоставяне на достъп до пазара на труда.

3) Чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ.

4) В 14-дневен срок от влизането на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, чужденецът се явява лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и прилага към заявлението копие на страницата от паспорта си с положената виза и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България за целия срок на пребиваване, когато не е осигурен по Закона за здравното осигуряване.

5) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ в срок до три дни от представянето на документите.

 Особености за издаването на виза тип „Д“

В хуманитарни и нетърпящи отлагане случаи заявление за издаване на виза може да се подава и в държави извън предвидените в чл. 11 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. В обосновани индивидуални случаи на спешност може да се разреши подаването на заявления по-късно от 15 календарни дни преди началото на планираното посещение.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори“ предоставя пълно съдействие във връзка с провеждането на процедури по придобиване на разрешение за пребиваване на територията на Република България, както и достъп до българския пазар на труда. Имаме готовност да окажем безвъзмездна подкрепа под формата на консултации относно процедурите на гражданите на Украйна, търсещи убежище в България, както и на български работодатели, които желаят да ги назначат на работа. Може да се свържете с нас на следния email: migration@popovarnaudov.bg