ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ BREXIT ЗА ЗАЩИТАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ДИЗАЙНИ

В светлината на последните събития, са налице противоречиви данни за бъдещето на европейските търговски марки и дизайните на Общността и действието им на територията на Обединеното кралство, с оглед наближаващата дата на BREXIT – 29.03.2019 г.

 

Търговски марки и дизайни на Общността

Считано от 30.03.2019 г. Обединеното кралство ще се се явява трета страна по отношение на Европейския съюз – страна, която не е членка. В тази връзка, европейските търговски марки и дизайни на Общността, регистрирани преди датата на оттеглянето вече няма да бъдат защитени на територията на Великобритания и Северна Ирландия. Посоченото се потвърждава от неофициалното становище на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост от януари 2018 г.

 

От друга страна, в проекта на споразумение за оттегляне и политическа декларация за бъдещите отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз, одобрени от лидерите на специално заседание на Европейския съвет на 25 ноември 2018 г., е посочено, че правата върху обекти на индустриалната собственост ще се запазят и ще бъдат защитени от Обединеното кралство като национални права върху интелектуалната собственост. Аспектите на промяна в областта на интелектуалната собственост са очертани в параграфи 54 до 61 от Споразумението, като съгласно публикувания документ:

 • всички регистрирани европейски търговски марки, дизайни на Общността и нерегистрирани дизайни ще продължат да се ползват със защита в Обединеното кралство след излизането му от Европейския съюз;
 • правата върху бази данни, създадени и притежавани от граждани на страни-членки на Европейската икономическа зона ще бъдат признати във Великобритания и Северна Ирландия;
 • заявленията за сертификати за допълнителна защита, които са висящи към момента на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз, ще бъдат определени в съответствие с действащото законодателство на ЕС.

 

Към настоящия момент не е налице установен ред за защита на посочените права, но съгласно изявления на британското правителство, за притежателите на права със съществуваща търговска марка на ЕС или регистриран дизайн на Общността ще възникнат нови еквивалентни права с териториален обхват Обединеното кралство, които ще влязат в сила в момента на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. Обръща се внимание, че получаването на посочените еквивалентни права ще бъде осигурено с минимална административна тежест. След това търговската марка или дизайнът ще бъдат третирани като заявени и регистрирани съгласно законодателството на Обединеното кралство. Посоченото означава, че тези марки и дизайни:

 • ще подлежат на подновяване в Обединеното кралство;
 • ще могат да служат за позоваване при производства пред британските съдилища и Трибунала на Службата за интелектуална собственост;
 • ще могат да бъдат прехвърляни и да бъдат предмет на лицензионни споразумения независимо от обектите, регистрирани в Европейския съюз.

 

Важно е да се отбележи, че заявленията за регистрация на европейска марка, които са подадени в рамките на преходния период и са получили дата на подаване, но все още не са регистрирани, няма автоматично да бъдат преобразувани в британски еквивалентни марки. Вместо това, заявителят ще има така нареченото „право на приоритет“, което означава правото да подаде идентично копие на заявлението за марка на Общността (т.е. идентичен знак и идентичен списък на стоки и услуги) в Обединеното кралство в рамките на девет месеца след изтичане на преходния период, с което ще може да получи същата дата на подаване и приоритет както съответната заявка за европейска марка.

Съгласно публикуваното споразумение от 25 ноември 2018 г., „Превръщането на правото на ЕС в право на Обединеното кралство с цел защита в Обединеното кралство ще бъде автоматично, безплатно и без повторна оценка. Така ще се гарантира зачитането на съществуващите права на собственост в Обединеното кралство и ще се осигури необходимата сигурност по отношение на ползвателите и носителите на права.”

Въпреки посоченото в споразумението, в насоките на Службата по интелектуална собственост на Обединеното кралство е записано, че притежателите на права, които предприемат стъпката за разширяване обхвата на заявката с включване на територията на Обединеното кралство, ще следва да посрещнат разходите за повторно заявяване в съответствие с установените такси за заявка в Обединеното кралство.

 

Друг аспект на промяна, който е непосредствено следствие от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, е свързан с приоритета и старшинството на марките. Съгласно неофициалното изявление на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, от датата на оттегляне:

 • използването на търговска марка на Европейския съюз във Великобритания и Северна Ирландия, няма да се зачита за целите на запазването на правата, предоставени от търговската марка на Европейския Съюз;
 • Няма да настъпят промени в претендирането на приоритет на търговските марки. При заявяване на Европейска търговска марка, заявителят ще може да се позовава на по-рано заявена/регистрирана търговска марка на Обединеното кралство.
 • няма да е възможно да се претендира старшинство (предходност) на търговска марка на Обединеното кралство, при регистрация на марка на Общността.

Посоченото относно старшинството (предходността) произтича от разпоредбите на Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, съгласно които старшинство (предходност) в Европейския съюз може да се претендира само за марка, която е регистрирана в страна членка. Старшинството (предходността) на марка на Европейския Съюз няма да има приложение в Великобритания, тъй като след оттеглянето, марките на Европейския съюз ще изгубят защитата си във Великобритания. Старшинството (предходността) в случай на отказ или изтичане на защитния срок на търговска марка на Великобритания няма да може да се претендира във Великобритания въз основа на разпоредбите на законодателството на Европейския Съюз.

 

След датата на оттегляне на Обединеното кралство ще се наблюдават и известни новости в процеса по регистрация на марките на Европейския съюз. Абсолютните основания за отказ и невалидност на марка на ЕС ще следва да съществуват по отношение на Европейския съюз. Доколкото, търговските марки от Великобритания и Северна Ирландия, ще бъдат приравнени на марки, регистрирани в трети страни, това автоматично ще изключва абсолютните основания за отказ прилагани спрямо тях от обхвата на основанията за отказ в Европейския съюз. Търговска марка/заявка за марка на Европейския съюз подадена след датата на оттегляне следователно няма да бъде отхвърлена, нито ще се обезсилва, когато абсолютното основание за отказ съществува единствено в Обединеното кралство.

Налице е изключение от горното правило – тъй като английският език е вторият официален език на Малта и Ирландия (страни-членки на ЕС), марка на Общността или заявка за марка на Общността може да бъде отхвърлена или да се обезсили поради противоречие с абсолютни предпоставки, с оглед значението на марката на английски език.

 

От датата на оттегляне по-ранната защита в Обединеното кралство не може да бъде използвана при производства пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Посоченото няма да се отнася до защита по опозиционни производства или производства за заличаване на марки на Общността, които са били започнати до датата на оттеглянето.

Следва да се отбележи, европейската марка в Обединеното кралство ще се зачита до датата на оттеглянето. Значението на използването на дадена европейска марка на територията на Великобритания при оценката за използване на територията на Европейския съюз постепенно ще намалява – от ефективно (в началото на периода след оттегляне на Обединеното кралство), до неприложимо – след изтичане на 5 години от датата на оттеглянето.

 

В обобщение може да се посочат следните последици, които ще се прилагат при сценарий BREXIT „без сделка:

 • съществуващите регистрирани търговски марки на ЕС или регистрираните дизайни на Общността ще продължат да бъдат валидни в останалите държави-членки на ЕС;
 • защитата на съществуващи регистрирани марки на ЕС или регистрирани дизайни на Общността в Обединеното кралство ще бъде чрез ново, еквивалентно право на Великобритания, което ще бъде предоставено с минимална административна тежест;
 • носителите на права ще бъдат уведомени, че е предоставено ново право на Обединеното кралство чрез публикуване на уведомление и указания;
 • всеки бизнес, организация или физическо лице, което не желае да получи нова сравнима търговска марка или дизайн във Великобритания, ще може да се откаже от предоставената възможност;
 • Кандидатите с висящи заявления за марка на ЕС или регистриран промишлен дизайн на Общността няма да бъдат уведомени и след оттеглянето на Обединеното кралство ще трябва да преценят дали да подадат допълнителна заявка пред Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство, за да получат защита и на неговата територия;
 • новите заявки за регистрация на търговски марки и дизайни във Великобритания ще могат да бъдат подадени, при спазване на националните правила и срещу заплащане на таксите, посочени в британската тарифа за таксите.

 

По отношение на дизайните на Общността също са приложими горепосочените правила и принципни положения. Дизайните, които са станали известни в Обединеното кралство, считано от датата на оттеглянето, също ще имат значение при преценката за новост и индивидуалност на европейските дизайни. Изследването при оценка на известността на даден дизайн не се ограничава само до страните членки на Европейския съюз.

 

Продължаваща защита на нерегистрирани дизайни на Общността

Нерегистрираните дизайни на Общността са права на интелектуална собственост, регулирани от Регламент (СЕ) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. Предприятие, организация или физическо лице, което притежава нерегистриран дизайн на Общността (притежател на права), понастоящем има право върху нерегистрирания дизайн, защитено във всички държави-членки на ЕС, включително във Великобритания и Северна Ирландия.

Нерегистрираните дизайни на Общността защитават редица конструктивни характеристики, включително дву- и триизмерни аспекти, като например декорация на повърхността и форма на продукта. Нерегистрираният дизайн на Общността осигурява тригодишна защита от датата, на която проектът за първи път е предоставен на обществеността („оповестен“) в рамките на Европейския съюз.

В допълнение, дизайн, разкрит в пределите на Обединеното кралство, но преди датата на оттеглянето може да бъде защитен като нерегистриран дизайн на Общността. Въпреки това, считано от датата на оттеглянето, териториалният обхват на този дизайн ще бъде ограничен до територията на Европейския съюз, без да включва тази на Обединеното кралство.

След оттеглянето, Правителството на Великобритания ще гарантира, че всички нерегистрирани дизайни на Общността, които съществуват в момента, в който Обединеното кралство напуска Европейския съюз, ще продължат да бъдат защитени и приложими в Обединеното кралство за оставащия период на защита на правото.

Въпреки, че съгласно указанията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, дизайн разкрит на територията на Обединеното кралство след датата на оттеглянето няма да може да бъде защитен като нерегистриран дизайн на Общността, на страницата на Правителството на Обединеното кралство е посочено, че ще бъде създадено ново право на нерегистриран дизайн в законодателството на Обединеното кралство, което ще отразява характеристиките на нерегистрирания дизайн на Общността. Това означава, че дизайните, които се разкриват след излизането на Обединеното кралство от ЕС, също ще бъдат защитени в Обединеното кралство съгласно настоящите условия на нерегистрирания дизайн на Общността. Посоченото ново право ще бъде известно като „право на допълнителен нерегистриран дизайн” и ще възниква автоматично.

 

Считано от излизането на Обединеното кралство:

 • съществуващите нерегистрирани дизайни на Общността ще продължат да бъдат валидни в останалите държави-членки на Европейския съюз;
 • защитата на съществуващите нерегистрирани дизайни на Общността в Обединеното кралство ще бъде осигурена без необходимост от действия, от страна на притежателя на правото;
 • очаква се да бъдат предвидени разпоредби относно статута на съдебните спорове, включващи нерегистрирани дизайни на Общността, които са в ход пред съдилищата на Обединеното кралство.

 

Други права върху обекти на индустриалната собственост

Съгласно Споразумението от 25 ноември 2018 г. съществуващите географски указания (ГУ), одобрени от Европейския съюз, ще се ползват с правна защита, освен ако и докато не бъде сключено ново споразумение, приложимо за географските указания, в контекста на бъдещите отношения. Географските указания понастоящем са съществуващи права на интелектуална собственост в Обединеното кралство и в Европейския съюз. Обединеното кралство следва да гарантира равнище на защита за съществуващите географски указания, което е най-малко на същото ниво като приложимото понастоящем в рамките на Европейския съюз. Тази защита ще се прилага по силата на вътрешното законодателство на Обединеното кралство.

 

Политическите сили не са единодушни относно предстоящите промени, като в близките дни се очаква решение относно това дали срокът за BREXIT да бъде удължен или не.

С оглед възникналата правна несигурност, следва да се отбележи, че заинтересованите лица могат да заявяват и регистрират търговски марки и дизайни чрез международните мадридски и хагски системи. Тези системи позволяват на потребителите да подават една заявка на един език и да заплащат 1 един набор от такси за защита на търговски марки и дизайни в до 113 територии, включително в Европейския съюз. Международните търговски марки и регистрираните дизайни, получени чрез тези системи, ще могат да бъдат защитени и в Обединеното кралство.

 

Системата за регистриране на европейски патенти няма да бъде засегната от излизането на Обединеното Кралство от Европейския съюз, доколкото правилата за регистрацията им се съдържат в Европейската патентна конвенция, която е международен акт, който няма отношение към законодателството на Европейския съюз.

 

Към настоящия момент, с оглед липсата на подписано споразумение и разединението в Британския парламент, датата за напускане на Европейския съюз от Обединеното кралство остава 29 март 2019 година. Правителството няколко пъти направи изяление, че не е невъзможно напускането на съюза без да е налице подписана официална сделка.

Във връзка с това, настоящите насоки биха били от полза за притежателите на марки на Общността или лица, търсещи защита на обектите на индустриална собственост в рамките на Обединеното кралство.

 

Автор: Пепи Кузева

Експерт по Индустриална собственост в екипа на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”

e-mail: p.kuzeva@popovarnaudov.bg.