Как Брекзит ще се отрази на банковите и платежни услуги?

Напускането на Европейския съюз (ЕС) от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) ще доведе до съществени промени, касещи гражданите, потребителите, предприятията и инвеститорите, както в ЕС, така и в Обединеното кралство. След напускането на Обединеното кралство, считано от 31 януари 2020 г. започна да тече т.н. „преходен период“ до 31 декември 2020 г., до която дата законодателството на Съюза се прилага изцяло по отношение на и в Обединеното кралство. След края на преходния период, считано 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще стане трета държава, във връзка с изпълнението и прилагането на правото на ЕС в държавите – членки на ЕС.

Наред с другите съществени промени, това ще доведе и до прилагането на различни правила по отношение на банковите и платежни услуги. Лицензираните от компетентните органи на Обединеното кралство кредитни и платежни институции, които предоставят банкови и платежни услуги, както и дружествата, издаващи електронни пари, вече няма да имат лицензи, въз основа на които да предоставят тези услуги и да извършват тези дейности в ЕС. Те ще загубят така наречения „паспорт на ЕС“ и ще бъдат третирани като субекти от трета държава по отношение на възможността да учредяват клонове или да имат свои представители в държавите – членки. Това означава, че на тях вече няма да бъде разрешено да предоставят услуги в ЕС на трансгранична основа, като използват настоящите си разрешения, издадени от Обединеното кралство, а ще следва да получат разрешение по предвидения в съответната държава – членка ред.

Доставчиците на финансови услуги в областта на банковите, платежните услуги и/или услугите за електронни пари, и по-специално на тези, които предлагат или получават трансгранични услуги от Обединеното кралство или към него, следва да предприемат подходящи действия за адаптиране на процедурите си, така че след изтичане на преходния период да се гарантират безпроблемни плащания и адекватна защита на банките в ЕС, техните клиенти и средства.

В сферата на защитата на потребителите, при плащания и управление на банковите сметки, е важно да бъдат маркирани следните по-важни моменти:

  • Прехвърлянето на средства от Обединеното кралство в ЕС под формата на кредитни преводи и директни дебити в евро ще продължи да се извършва в рамките на Единната зона за плащания в евро (SEPA) и след края на преходния период, но считано от 1 януари 2020 г., правилата, приложими за SEPA кредитни преводи и директни дебити от и към юрисдикции, извън Европейската икономическа общност стават приложими за SEPA кредитни преводи и директни дебити от и към Обединеното кралство. За извършване на съответната транзакция ще е необходимо предоставянето на повече информация, като липсата на такава информация може да доведе до отхвърлени транзакции.
  • Единната зона за плащания в евро (SEPA) е зона, в която потребителите, компаниите и другите икономически агенти имат възможност да нареждат и да получават плащания в евро при еднакви общи условия, права и задължения, независимо от местонахождението си на територията на ЕС. Предвид обстоятелството, че по отношение на Обединеното кралство, след 1 януари 2021 г. няма да се прилага правото на Съюза, лицензираните от Обединеното кралство доставчици на платежни услуги не могат да бъдат задължени да спазват някои правила за защита на ползвателите на плащания, включително забраната за начисляване на допълнителни такси. Независимо, че Обединеното кралството ще остане в SEPA зоната, на практика, е възможно таксите по транзакциите да бъдат по-високи.
  • При преводи на средства от/към Обединеното кралство, след 1 януари 2021 г., ще се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2015/847 относно плащанията от/към държави извън ЕС, съгласно които е необходим по-голям набор от информация, процедури за нейната проверка, както и за установяване на липсваща информация и последващи действия в тези случаи. Съгласно правилата на Регламента, когато се касае за парични преводи извън ЕС (в случая Обединеното кралство) облекчен режим за освобождаване от предоставяне и проверка на информацията за платеца и получателя на суми се прилага единствено при преводи до EUR 1000 EU За по-големи преводи се изисква предоставяне на повече информация, както и са предвидени допълнителни правила за проверката й.
  • Потребителите от ЕС могат да поддържат банкова сметка в лицензирана от Обединеното кралство банка след края на преходния период, като за нея ще бъдат приложимо законодателството на Обединеното кралство, включително относно правилата за защита на депозитите. Банковите сметки в клонове на лицензирани от Обединеното кралство субекти в ЕС могат да бъдат защитени съгласно режимите за защита на депозитите, приложими в съответната държава – членка. Съгласно Директива 2014/49/ЕС държавите членки на ЕС проверяват дали клоновете, учредени на тяхна територия от кредитна институция, чието главно управление се намира извън ЕС, имат защита, равностойна на предвидената в тази директива. Ако закрилата не е еквивалентна, държавите членки могат да предвидят задължение за тези клонове да се присъединят към схема за гарантиране на депозитите. В тази връзка, е важно да се отбележи, правото на ЕС няма да е приложимо по отношение на други банкови услуги – например по отношение на платежните карти, правилата на ЕС за прозрачност, защита на потребителите и предотвратяване на измамите, няма да се прилагат.
  • До края на преходния период, потребителите от ЕС със сметка в банка, лицензирана в Обединеното кралство могат да поискат от своята банка да им съдейства за откриване на платежна сметка в държава – членка на ЕС, както и съгласно правото на Съюза, банката е задължена да предостави безплатно на съответния клиент информация относно извършени или текущи транзакции за определен период и да прехвърли положителното салдо по британската сметка на потребител към някоя от другите сметки, които съответният потребител е открил при доставчик на платежни услуги, установен в ЕС. До 31 декември 2020 г. потребителите от ЕС могат също така да поискат от своята банка, лицензирана в държава – членка на ЕС да им съдейства за откриване на разплащателна сметка в банка от Обединеното кралство. След края на преходния период тези правила вече няма да се прилагат за Обединеното кралство.

С оглед детайлната регулация на сектора, предвидена в правото на ЕС и хармонизираните в голяма степен правила, уреждащи банковите и платежните услуги, Брекзит и неприлагането на правото на Съюза на територията от страна на Обединеното кралство, ще се отрази значително на различни нива – от плащания между контрагенти до правилата, свързани с дейността на кредитни и платежни институции. В контекста на изтичащия преходен период, Европейският банков орган публикува становища и прессъобщения, свързани с подготовката на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, като съответните промени в режима следва да бъдат съобразени с оглед безпроблемно извършване на плащания след 1 януари 2021 г. от и към Обединеното кралство и защита на банките в ЕС и техните клиенти.