ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

С промени в Закона за енергетиката, считано от 1 октомври 2020 г. се предвиди всички небитови потребители на електрическа енергия, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, да закупуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени. Беше предоставен 9-месечен гратисен период, след тази дата, за сключване на договор с избран търговец на електроенергия.

Небитовите потребители, които не са направили това до 30.06.2021 г., от 01.07.2021 г. ще бъдат прехвърлени автоматично за снабдяване към доставчик от последна инстанция – лицензирана дейност, възложена на същия доставчик, който доставяше енергия по време на гратисния перио, но по силата на която цените на електроенергията са значително по-високи от пазарните и не подлежат на договаряне.

Важно е да се отбележи, че макар формално крайният срок да е 30.06.2021 г, поради изискванията, които е необходимо да бъдат изпълнени, договор с нов доставчик трябва да бъде сключен и процедурата да бъде инициирана в рамките на първите 10 календарни дни на предходния календарен месец. Това означава, че на практика крайният срок за подаване на документи след сключване на договор за доставка на електрическа енергия на свободен пазар е 10.06.2021г, а документи за смяна на доставчика се подават пред електроразпределителното дружество от новия доставчик в периода 01-10.06.2021 г.

За избора на доставчик на електроенергия на свободния пазара може да бъде използвана информацията от уеб-базирана платформа за сравняване на актуални оферти за доставка на електрическа енергия, администрирана от Комисията за енергийно и водно регулиране, достъпна на следния интернет адрес https://platforma.dker.bg/.

Екипът на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания, във връзка с реда и условията за преминаване към свободен пазар, както и да Ви съдейства при съгласуване на условията и сключване на договор. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Цветелина Стоилова, Старши асоцииран партньор и Ръководител практика Корпоративно право, банки и финанси, e-mail: ts.stoilova@popovarnaudov.bg.