До 1200 евро обезщетение за всеки пътник при закъснял/отменен полет или проблем с багажа

От 200€ до 1200€ би могло да достигне обезщетението, което авиопревозвачът дължи и задължително следва да изплати на всеки пътник при закъснял или отменен полет, както и при проблеми с багажа, съгласно Европейското законодателство, което в множество случаи е директно приложимо и за полети, свързани с България.

1. Обезщетение за закъснял или отменен полет.

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета урежда правото на обезщетение на пътниците, както и условията такова да бъде получено. За да е приложим горепосоченият регламент по отношение на Вашия полет, следва да е налице едно от следните условия:

  1. Вашият полет да е в рамките на Европейския Съюз, независимо от коя авиокомпания се изпълнява;
  2. Вашият полет пристига в ЕС от страна извън Съюза и се изпълнява от авиокомпания от ЕС;
  3. Вашият полет тръгва от ЕС за страна извън Съюза, независимо от коя авиокомпания се изпълнява.

Всъщност, Регламентът не предвижда обезщетение за закъснение на полета. Разпоредбата, която урежда размерите на дължимите обезщетения, се отнася за полети, които биват отменени. За отменен полет, за който пътникът предварително е имал резервирано място, му се дължи обезщетение както следва:

а) 250 евро за всички полети до 1500 километра;

б) 400 евро за всички полети на територията на Общността над 1500 километра и за всички други полети между 1500 и 3500 километра;

в) 600 евро за всички полети, непопадащи под букви а) или б).

Съгласно европейската практика, обаче, може успешно да се претендира и е прието, че пътниците пристигащи в крайния пункт от пътуването си със закъснение над три часа имат право да получат компенсация, както тези с отменени полети. За закъснял се приема всеки полет, който не е излетял по разписание и е кацнал с над три часа закъснение от обявеното по разписание кацане. Разбира се, парично обезщетение се дължи единствено в случай, че закъснението е по вина на авиопревозвача. Така например, ако закъснението се дължи на стачка, военни действия или лоши метеорологични условия, то се приема, че са налице т.н. форсмажорни обстоятелства, които освобождават авиопревозвача от отговорност и от задължение да заплати обезщетение. Авиопревозвачът обаче е длъжен да докаже, че закъснението се дължи на такива обстоятелства.

Освен парично обезщетение, при закъснял полет, на пътниците във всички случаи се дължат и храна и напитки, безплатни телефонни обаждания, както и безплатно настаняване в хотел, в случай, че самолетът излита най-рано на следващия ден. На пътника се дължи също така и информация относно правата му, като същата би могла да се получи на гишето за регистрация или на изхода за качване на борда.

2. Обезщетение за закъснял или изгубен багаж.

Освен за закъснял полет, на пътниците се дължи обезщетение и в случай, че багажът им бъде изгубен или получен със закъснение. Отговорността на въздушния превозвач е уредена в Конвенцията от Монреал и в Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета и е ограничена на около 1200 евро. В случай, че багажът на пътника не бъде получен от него на летището, то той следва веднага да се обърне към гишето на съответния авиопревозвач, за да му бъде съставен протокол за липсата на багажа. След като бъде съставен протокол, авиопревозвачът ще започне процедура по търсене на багажа. Срокът за намиране на багажа е 21 дни, след изтичането на които, ако багажът не бъде локализиран, то той се приема за изгубен, а на пътника се дължи обезщетение за изгубен багаж в размер на до 1200 евро. При настъпване на тези обстоятелства, пътникът следва да подаде жалба до авиопревозвача, с която да претендира изплащане на обезщетението.

В случай, че багажът бъде намерен в срок от 21 дни, то той се приема единствено за закъснял. При закъснение на багаж, пътникът следва да подаде жалба в писмена форма до авиопревозвача, в срок от 21 дни, считано от деня на предоставяне на багажа, като с жалбата могат да се претендира възстановяване на разходите, възникнали от направени непредвидени плащания, вследствие на закъснял багаж.

Във всички случаи на закъснял или изгубен багаж, пътникът следва с жалбата да предостави на авиопревозвача и всички касови бележки, доказващи извършените непредвидени и наложителни разходи или вредите претърпени вследствие на изгубения багаж.

За да бъде претендирано обезщетението за пътника, в случай на настъпило обстоятелство от изброените по-горе, следва да бъде подадена жалба до авиопревозвача, а ако той не я удовлетвори, въпреки задължението си да го направи, би могло да се пристъпи към предвидените процедури пред съответната въздухоплавателна агенция или съдебни органи. За повече информация относно правата на пътниците при някое от горепосочените обстоятелства, може да отправите своите запитвания към адв. Адриян Мурлиев на имейл адрес a.murliev@popov-partners.com или office@popov-partners.com