„Белите петна“, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

„Бели петна” е термин, който се използва да означи земеделските земи, които не се обработват от собствениците им, но които, с оглед следване на принципа, че земеделската земя не трябва да бъде пустееща и трябва да бъде обработвана, се предоставят за ползване на трети лица по ред и процедура, определен в Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

Всеки собственик на земеделска земя има задължение да подаде в общинската служба по земеделие, по местонахождение на имота, декларация, в която да посочи формата на стопанисване и начинa на трайно ползване на притежаваната от него земеделска земя. При наличието на съсобственост е достатъчно един от собствениците да подаде декларацията. В закона е предвидено и представяне на копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята в Общинската служба по земеделие, в случай че има сключени такива.

Декларацията, която се подава, е една. Ако собственикът не желае земеделската му земя да се включи в масив за ползване, то той изрично трябва да посочи това обстоятелство в подадената от него декларация. В случай че собственикът има желание земята му да бъде включена в масивите или не подаде необходимата декларация в срок, то притежаваната от него земеделска земя бива включена в масивите за ползване .

Независимо от предпочитаната от собственика форма за обработване на притежаваната от него земеделска земя, Декларацията, както и приложените към нея документи, следва да бъдат подадени преди започването на следващата стопанска година, а именно до 31 Юли. Декларацията се подава, съгласно утвърден образец, до Общинска служба по земеделие по местонахождение на имота.

Ако собственикът не е декларирал притежаваната от него земеделска земя или за нея не е сключен договор за аренда, то тя се превръща в “имот – бяло петно”. Не е необходимо подаването на декларация за всяка календарна година, ако за земеделската земя е сключен и представен в Общинската служба по земеделие договор за наем/аренда.

Терминът „бяло петно“ се е наложил с годините в практиката, като няма легална дефиниция за него, а възможността за превръщане на земеделската земя в „бяло петно“ е уредена в ЗСПЗЗ, който предвижда, че “площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.” Това означава, че ако собственикът на земеделска земя не подаде такава декларация в законоустановения срок (31 юли) или не изрази изричното си желание притежаваната от него земя да не се включва в масив за ползване, то тя може да бъде разпределена за ползване от други ползвателите на земеделски земи.

Поземлените имоти, категоризирани като „имоти – бели петна“ се вписват служебно в регистър, воден от Общинската служба по земеделие, в чийто район попада земеделската земя. „Белите петна“ биват разпределяни на ползвателите на масивите за комасарно ползване, в съответствие с начина на трайно ползване на земеделската земя, въз основа на издадена заповед на Директора на Областна дирекция земеделие. Тази заповед се издава конкретно за всяка отделна стопанска година, като стопанската година се различава от календарната такава и представлява  времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.

Заповедта се обявява в кметството, в чийто район попада земеделската земя, както и в сградата на Общинската служба по земеделие. Заповедта бива публикувана и на интернет страницата на общината, а също и на съответната Областна дирекция „Земеделие“ в срок до 10 октомври. Издадената от Директора на областната дирекция земеделие заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като това действие не спира изпълнението й.

За обработката на разпределената земеделска земя „бяло петно“, ползвателят дължи рентно заплащане на собственика й, което се изчислява въз основа на обработваемата площ. В срок до три месеца от публикуването на заповедта за разпределяне на земеделската земя, дължимата от ползвателя сума, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, следва да се преведе по сметката за чужди средства на съответната Областна дирекция „Земеделие“. Ако ползвателите са пропуснали да заплатят сумите за ползваните от тях земеделски земи, директорът на Областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите следва да преведат дължимите от тях суми, по сметката на съответната Областна дирекция „Земеделие“.

Внесените от ползвателите на „бели петна” суми са депозитни и се изплащат в 10-годишен срок на собствениците на земеделските земи от Областната дирекция „Земеделие“, въз основа на заповед на директора на Областната дирекция „Земеделие“. Информация за лицата, които служебно са разпределени и обработват земеделските земи, както и за дължимото от тях рентно плащане, може да се получи от Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Службата по земеделение не уведомява собственика, че на негово име преведени суми, инициатива за това трябва да е негова. За възстановяване на средствата, полагащи се за обработване на т.н „имоти – бели петна“ се подава заявление по образец, като към него се прилага Удостоверение за актуална банкова сметка, по която следва да бъде преведено дължимото рентно заплащане. Общинската служба по земеделие служебно изпраща подаденото от собственика на земеделската земя заявление до Областна дирекция “Земеделие”, която след проверка на предоставените й документи изплаща дължимото рентно заплащане чрез превод по посочената от собственика банкова сметка. Подаването на документите може да извърши и по пощата.

Ако собственикът не желае да обработва земеделската си земя, но предпочита и да избегне обработката на земята му от различни ползватели през стопанските години, той има възможност и да сключи договор за аренда с избран от него арендатор, който също следва да бъде предоставен в Общинската служба по земеделие, в чийто район попада поземления имот, както и да бъде вписван по партидата на имота в Агенция по вписванията – Имотен регистър.

С декларирането на притежаваната от собствениците земеделска земя чрез подаването на декларация се предвижда по-голяма степен на сигурност и защита, избягването на произволното обработване на земеделските земи, както и намаляването на необработваните такива. Пропускайки да се възползват от това право обаче, дори без тяхно знание, земеделската им земя може да се превърне в “имот – бяло петно” и да бъде служебно разпределена и обработвана.

При наличието на въпроси може да се обърнете към екипа на Адвокатска кантора „Попов и партньори” и да отправите своите запитвания към адв. Нора Кючукова от отдел „Недвижими имоти, строителство, околна среда и земеделие ” на e-mail: office@popovarnaudov.bg.