Производство по стабилизация – втори шанс за предприятията с финансови затруднения – нови правила в сила от 01.07.2017 г.

С последните промени в Търговския закон, обнародвани през месец декември 2016 г., се създаде едно изцяло ново производство по стабилизация на търговец, уредено в добавената Пета част на закона. Посоченото нововъведение, заедно с останалите изменения, са резултат от развиващите се тенденции на наднационално ниво и в рамките на Европейския съюз за създаване на минимални стандарти за сигурност и гарантиране на правата на гражданите и възможностите за инвестиции. В редица европейски актове се изтъква нуждата от намиране на гаранции за възможността за преструктуриране на предприятията, изпитващи финансови затруднения, на ранен етап, което от своя страна да предотврати образуването на производство по несъстоятелност и да осигури максимална полза за кредиторите, служителите и собствениците. Също така се отчита и значението на националното законодателство за улесняване на процеса за намаляване на нивото на задлъжнялост на предприятията и подбряване на механзмите за преструктуриране преди несъстоятелност.

В най-общ план, идеята на производството по стабилизация е да се създаде възможност за постигане на споразумение между изпадналия във финансово затруднение търговец и неговите кредитори относно начина за изпълнение на задълженията на търговеца, което от своя страна да доведе до продължаване дейността на предприятието. Цели се гарантиране на правата на длъжника, удовлетворяване на кредиторите в най-голяма степен и стимулиране на инвестициите, с оглед по-широкия кръг гаранции за сигурност.

Новосъздадената нормативна уредба урежда реда за откриване, провеждане и прекратяване на производството по стабилизация, участниците в производството и техните права и задължения. Изчерпателно са посочени характеристиките на плана за стабилизация , условията, редът и правилата при разглеждането и приемането му, както и действието и последиците от него. Предвидени са и органите, които чрез правомощията си да осигурят законосъобразното и ефективно развитие на производството.

Повече информация може да откриете в статията „Производство по стабилизация – втори шанс за предприятията с финансови затруднения” на нашия сайт или да отправите своите запитвания към адв. Десислава Цветкова – ръководител на отдел „Съдебно събиране на вземания и несъстоятелност” в Адвокатско дружество „Попов и Партньори” на имейл адрес: d.cvetkova@popov-partners.com.