Българският Парламент прие изцяло нов Закон за обществените поръчки

ВЪВЕДЕНИЕ

На 02.02.2016 г. българският Парламент прие изцяло нов Закон за обществените поръчки, който ще влезе в сила от 15.04.2016 г.  Новият закон въвежда изискванията на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. Освен посочените две изцяло нови директиви са транспонирани и действащите Директива 89/665/ЕИО и Директива 92/13/ЕИО на Съвета относно процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, както и Директива 2009/81/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността. Някои от разпоредбите, свързани с електронните средства за комуникация, представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки по електронен път, електронизиране на централното възлагане, влизат в сила през 2017 г., 2018 г. и 2020 г. Уредбата, свързана с осъществяването на контрол чрез случаен избор от АОП, влиза в сила от 1 септември 2016 г.

Специалните правила за поръчки, възлагани от секторни възложители, както и за поръчки, възлагани от възложители, осъществяващи дейност в областта на отбраната и сигурността, са изведени в отделни части на закона.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 •  ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

В новия закон възложителите са изрично разделени на публични и секторни възложители. Посочено е, че възложители са не съответните организации (юридически лица), които фигурират в досега действащия закон, а физическите лица, които ги представляват, или които са органи на властта.

Със закона се въвежда възможността за съвместно възлагане на обществени поръчки между национални възложители и възложители от други държави членки на Европейския съюз, което е изцяло нов момент.

 •  СМЕСЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В закона е уредено възлагането на обществени поръчки, които включват дейности с повече от един обект.

Изрично е установен редът за възлагане изпълнението на договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия.

 •  ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Освен познатите до момента изключение, при публичните възложители са изключени поръчките и конкурси за проект, които подпомагат дейността на публичен възложител, свързана с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги.

 •  ЗАПАЗЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Въведени са някои нови моменти в уредбата на запазените поръчки, предизвикали широка обществена дискусия след приемането им с ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.

Министерският съвет, по предложение на министъра на труда и социалната политика, определя с решение списък на стоките, услугите и строителството, които се запазват за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, както и програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки. В тази връзка, до 15 юли 2016 г. Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика следва да определи с решение нов списък на стоките и услугите, запазени за специализираните предприятия, съобразно Общия терминологичен речник.

Изрично е въведено, че при възлагане на запазените обществени поръчки могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, което е изцяло ново изискване с цел превенция на фиктивната регистрация за улеснен достъп до обществени поръчки.

Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването на договор за запазена поръчка ще бъдат уредени с правилника за прилагане на закона.

 •  ГАРАНЦИИ

Отпада възможността за възложителите да изискват гаранции за участие от лицата подаващи заявление/оферта за участие. Изрично е уредена възможността за възложителя да изисква гаранция, обезпечаваща авансовото плащане.

Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства. По отношение на максималния размер на гаранцията за изпълнение няма промяна. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му, а гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора.

Разширени са възможностите за представяне на гаранциите – в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

 •  ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

С приемането на новия закон, са разделени процедурите на договаряне, провеждани от различните категории възложители. Публичната покана е заменена от други способи за възлагане при поръчки на ниска стойност. Видовете процедури по закона са изчерпателно посочени в чл. 18, като изцяло новата процедура е партньорството за иновации.

1. открита процедура;

2. ограничена процедура;

3. състезателна процедура с договаряне;

4. договаряне с предварителна покана за участие;

5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;

6. състезателен диалог;

7. партньорство за иновации;

8. договаряне без предварително обявление;

9. договаряне без предварителна покана за участие;

10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;

11. конкурс за проект;

12. публично състезание;

13. пряко договаряне.

Относно избора на процедура, изрично е уредено кои видове процедури възложителите могат да избират свободно – съответно публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура. Публичните възложители могат да възлагат изпълнението на обществени поръчки чрез провеждане на открита, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, процедура на договаряне без предварително обявление и конкурс за проект.

Секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог. За останалите видове процедури, които могат да провеждат – партньорство за иновации, договаряне без предварителна покана за участие и конкурс за проект – следва да са налице предпоставките за прилагането им.

Процедурите на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и на договаряне без публикуване на обявление за поръчка, могат да бъдат провеждани при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.

По-долу са разгледани накратко всички видовете процедури и техните основни специфики.

Открита процедура

При откритата процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Ограничена процедура

При ограничената процедура, всяко лице може да подаде заявление за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.

Състезателен диалог

Състезателният диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати, с цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти. За участниците в диалога могат да бъдат предвидени награди или плащания от възложителя.

Партньорство за иновации

Партньорство за иновации е нова процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.

При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения, като само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.

Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти, с изключение на окончателните оферти, но минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.

При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят има право да оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.

Договорът за партньорството за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците. В договора се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.

Конкурс за проект

Конкурсът за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни, план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди, като може да бъде открит или ограничен. Конкурсът за проект се провежда като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, или с присъждане на награди или плащания за участниците. При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти. Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване броя на кандидатите. В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя.

Процедури на договаряне, прилагани от публични възложители:

Състезателна процедура с договаряне

Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.

Договаряне без предварително обявление

Случаите, в които е възможно възложителите да проведат процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка са изчерпателно посочени в чл. 79 от ЗОП. В решението за откриване на процедурата възложителят е длъжен да мотивира избора на процедура и приложимото основание, на което се открива същата. Условията и редът за провеждане на процедурата ще бъдат определени с правилника за прилагане на закона, който предстои да се приеме.

Процедури на договаряне, провеждани от секторни възложители:

Договаряне с предварителна покана за участие

Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.

Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти за участие в процедурата, които да послужат като основа за провеждане на преговори.

Договаряне без предварителна покана за участие

Процедурата може да бъде провеждана само в изрично посочени в закона случай, както и когато поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност; или когато, за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени. В този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните. Условията и редът за провеждане на процедурата предстои бъдат определени с правилника за прилагане на закона.

Процедури на договаряне, провеждани от възложители, осъществящи дейност в областта на сигурността и отбраната:

Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

При провеждане на процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, възложителят се води по правилата, разписани за състезателната процедура с договаряне, с определени в закона изключения. Възложителят може да предвиди възможност преговорите да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като приложи критерия за възлагане. Тази възможност се посочва в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Случаите, в които е възможно възложителите да проведат процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка са изчерпателно посочени в чл. 164 от ЗОП. Възможността за възлагане на поръчка, чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление са почти идентични с тези, приложими до момента за възлагане на процедура на договаряне без обявление. Условията и редът за провеждане на процедурата ще бъдат определени с правилника за прилагане на закона.

 •  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

В новия закон са изведени два вида процедури, предназначени за поръчки на по-ниска стойност. Прагът за възлагане при строителство е от 270 000 лв. до 5 000 000 лв., а при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 – от 70 000 лв. до 264 033 лв. или до съответния европейски праг, при който трябва да се проведе процедура (посочен по-долу в първата таблица).

Публично състезание

Публичното състезание наподобява откритата процедура, но се прилага при възлагане на поръчки на ниска стойност, съответно и сроковете за провеждането му са по-кратки.

Допуска се оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, когато тази възможност е посочена от възложителя в обявлението.

Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.

Процедурата на пряко договаряне

Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията, предвидени за откриване на процедура на договаряне без обявление или изрично посочени за този вид процедура.

Условията и редът за провеждане на процедурата ще бъдат определени с правилника за прилагане на закона.

 •  СЪПОСТАВКА НА СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С новия закон са увеличени стойностните прагове за провеждане на процедури по правилата на закона от публичните и от секторните възложители. За съпоставка, по-долу е дадена сравнителна таблица:

Публичните възложители провеждат процедурите по закона при прогнозни стойности на обществените поръчки, както следва:

Обект

Стойност, според разпоредбите на ЗОП към ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г..

Стойност, според разпоредбите на ЗОП от 16.02.2016 г.

СтроителствоПо-високи от 264 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 1 650 000 лв.)По-голяма или равна на 5 000 000 лв.
ДоставкиПо-високи от 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 132 000 лв.)По-голяма или равна на 264 033 лв.
УслугиПо-високи от 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 132 000 лв.)По-голяма или равна на 264 033 лв.
Услуги по Приложение № 2По-високи от 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 132 000 лв.)По-голяма или равна на 500 000 лв.

Секторните възложители провеждат процедурите по закона при прогнозни стойности на обществените поръчки, както следва:

Обект

Прогнозна стойност, според разпоредбите на ЗОП към ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.

Прогнозна стойност, според разпоредбите на ЗОП от 16.02.2016 г.

СтроителствоПо-високи от 264 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 1 650 000 лв.)По-голяма или равна на 5 000 000 лв.
ДоставкиПо-високи от 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 132 000 лв.)По-голяма или равна на 817 524 лв.
УслугиПо-високи от 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 132 000 лв.)По-голяма или равна на 817 524 лв.
Услуги по Приложение № 2По-високи от 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – по-високи 132 000 лв.)По-голяма или равна на 1 000 000 лв.

Над посочените по-горе прагове информацията, свързана с възлагането и изпълнението на обществени поръчки се публикува в „Официален вестник” на Европейския съюз. Поръчки под посочените прагове се възлагат по реда за поръчки на ниска стойност.

В следващата таблица са съпоставени стойностните прагове за възлагане чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени лица спрямо праговете за възлагане чрез публична покана.

ОбектСтойност, според разпоредбите на ЗОП, Изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.

(чрез публична покана)

Стойност, според разпоредбите на ЗОП, Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.,

в сила от 15.04.2016 г.(чрез събиране на оферти с обявя или покана до определени лица)

ДоставкиОт 20 000 лв. до 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – от 66 000 до 1 132 000 лв.)От 30 000 лв. до 70 000 лв.
УслугиОт 20 000 лв. до 66 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – от 66 000 до 132 000 лв.)От 30 000 лв. до 70 000 лв. с изключение на включените в приложение № 2
СтроителствоОт 60 000 лв. до 264 000 лв. (при място на изпълнение на поръчката извън страната – от 670 000 до 1 650 000 лв.)От 50 000 лв. до 270 000 лв.

Праговете за директно възлагане на поръчки за доставки и услуги са завишени спрямо досегашните – съответно 30 000 или 70 000 за услуги по приложение № 2. За строителство прагът е намален на 50 000 лева спрямо досега действащият, който е 60 000 лева.

 •  КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

С приемането на Закона за обществените поръчки, съдържанието на понятието „икономически най-изгодна оферта”, както е разбирано до момента, се променя. Икономически най-изгодната оферта не е самостоятелен критерии за оценка, а съвкупно название за възлагателен критерий. Икономически най-изгодната оферта вече може да се определя и само по критерий най-ниска цена

Според новите разпоредби икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:

1. най-ниска цена;

2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;

3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

 •  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Законът дава подробна уредба на възможностите за включване на показатели за оценка на офертите, като поставя рамки за възложителите, към които същите следва да се придържат при изготвянето на методиките за оценки. Нов момент е възможността да се оценява компетентността на персонала. Показателите, включени в критерия за оценка на офертите, различен от най-ниска цена, могат да съдържат:

1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;

2. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или

3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване.

Показателите, включени в критериите различни от най-ниска цена, следва да бъдат свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Показателите не трябва да дават неограничена свобода на избор и следва да гарантират реална конкуренция.

Запазва се изричната забрана като показатели за оценка да се включват критерии за подбор.

 •  НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ

Изискването за представяне на писмена обосновка при наличие на необичайно благоприятна оферта се запазва, като няма съществени различия с досегашната уредба.  Прагът на отклонение от средната стойност се запазва, както и досега в размер на 20 %.

Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Нов момент е възможността за възложителя да изиска допълнителна информация от участника във връзка с представената от него обосновка. Получената от възложителя обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата посочени по-горе, на които се позовава участникът. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Като задължителни основания за отхвърляне на обосновката са изведени нарушаването на норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП  и получена държавна помощ.

НОВИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 •  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

В закона е заложена възможността възложителят да проведе пазарни консултации, като потърси съвети от независими експерти или органи или от участници на пазара, като се съблюдава спазването на принципа за лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация и прозрачност. Лицата извършили консултацията биха могли да участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, като Възложителят предприема действия, които да гарантират, че същите нямат предимство пред останалите кандидати или участници.

До приемането на закона, не беше нормативно уредена възможността за провеждане на пазарни консултации. Целта на провеждането на пазарни консултации е гарантирането на възлагането на обществените поръчки при конкурентноспособни цени и характеристики за изпълнение на дейностите по тях.

 •  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По отношение на обособените позиции, законът предвижда, че когато обществената поръчка няма да включва обособени позиции, в решението за откриване на процедурата възложителят посочва причините за това.

Изцяло нов момент, насочен към стимулиране участието на малките и средни предприятия е възможността Министерският съвет да определи области, в които обществените поръчки задължително се разделят на обособени позиции, съобразно специализираните сектори на дейност на малки и средни предприятия и техните капацитетни възможности.

Когато възложителите са посочили, че оферти могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Този брой се посочва в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес.

С посоченото нововъведение, Законодателят е възприел противоположна на установената практика. До момента разделянето на процедурите по закона на обособени позиции беше зависимо единствено от преценката на конкретния възложител, с изключение на обособяването на запазени дейности за специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

 •  КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Прецизирано е, че критериите могат да се отнасят освен до икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности, така и до: годността (правоспособността) за упражняване на определена дейност, като последното не беше изведено досега като критерий за подбор. Формулирани са общи изисквания към критериите за подбор, повечето от които и към момента са валидни. Изрично е въведено при определяне на документите за доказване на критериите за подбор възложителите да изискват предимно такива, обхванати от електронната база данни “e-Certis”.

Икономическо и финансово състояние

По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания:

1. да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;

2. да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт;

3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви.

Изискваният от възложителите минимален оборот не може да надхвърля с повече от два пъти прогнозната стойност на обществената поръчката, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. Данните за оборота се отнасят до последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, изискването се прилага по отношение на всяка отделна позиция.

Няма промяна относно документите за доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците.

Технически и професионални способности

Освен познатите досега изисквания, свързани с наличие на опит в сходни или идентични дейности и наличие на персонал и оборудване, е въведена възможност възложителят да поставя изискване участниците да разполагат със система за управление и проследяване на доставките, които ще прилага при изпълнение на поръчката.

Съществено нов момент е предупреждението, че възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

 •  ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

По отношение на подизпълнителите, на етап участие в процедурата кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, без да е записано в каква форма трябва да е това доказателство. Разплащанията с подизпълнители се извършват от възложителя, въз основа на искане и становище от изпълнителя относно това дали оспорва плащанията като недължими.

С обявлението за обществена поръчка възложителят може да определи дял от обществената поръчка, който да се изпълни от подизпълнители, като определя минималния и максималния процент от стойността на поръчката, но не повече от 30 на сто.

 •  ОДОБРЕНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ

Уредена е възможността за доказване чрез удостоверение за вписване в официални списъци на одобрени стопански субекти или сертифициране от органи.

В сравнение с досегашната уредба, следва да се обърне внимание на факта, че в определянето на органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти за съответствие на някои технически спецификации, попада в правомощията на Министерския съвет, т.е. налице е персонализация и конкретика на субектите, което би могло да се разгледа като стимул за възлагането на обществени поръчки, доколкото гарантирането на надежността на дадени субекти, практически разширява кръга от потенциални участници и заинтересовани лица. Целта е да се оптимизира процеса по доказване покриването на критериите за подбор.

 

 •  ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ

Въвеждането на електронизация при възлагането на обществени поръчки е отложено във времето, като разпоредбите на закона, свързани с него ще влизат в сила поетапно- съответно през 2017 г., 2018 г. и 2020 г. Въпреки това, още от тази година всички решения и обявления могат да бъдат подавани от възложителите само по електронен път към регистъра на обществените поръчки. Установена е възможност за подаване на оферти и по електронен път, но не е предвидено подобно задължение за участниците на този етап.

Обект на електронен търг не могат да бъдат обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност и не подлежат на автоматична оценка с електронни средства, включват дейности по проектиране на строителни обекти. Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана. Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка на офертите, в съответствие с избрания критерий за възлагане. Възложителят изпраща чрез електронни средства едновременно покана до всички участници, чиито оферти са допуснати, съдържаща резултата от първоначалната оценка на всяка оферта, реда за свързване към използваното електронно оборудване, дата и час за начало на електронния търг, начина на приключване на електронния търг.

Предвидено е създаването на централизирана електронна платформа. При възлагане на обществени поръчки възложителите следва да използват единна национална електронна уеб-базирана платформа. Тъй като се дава възможност и за централизирано възлагане на обществени поръчки, Централните органи за покупки могат да използват електронни платформи за централизираното възлагане, различни от платформата посочена по-горе, при условие че осигурят техническа съвместимост и свързаност с нея. Всички процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от централен орган за покупки, се провеждат чрез използване на електронни средства за комуникация. Група от възложители може да вземе решение за създаване на централен орган за покупки.

 •  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ

За сравнение, предходната уредба на състава на комисията, назначена от Възложителят беше много по-подробна и съответно поставяше задължителни изисквания към състава ѝ. Новите правила не въвеждат изискване за минимален брой членове на комисията, както и правила относно способите за привличане на външен експерт, когато възложителят не разполага с такъв.

Предвидено е само, че комисията се състои от нечетен брой членове, по отношение на които не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.

Правилата работа на комисията следва да бъдат уредени в правилника за прилагане на закона.

 

 •  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците.

При провеждане на открита процедура в обявлението възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за подбор. Използването на тази нова възможност се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Целта на разпоредбата е свързана със съкращаване на времето за разглеждане и оценка на офертите от комисията, назначена от възложителя, както и цялостно съкращаване на времето за възлагане на определена обществена поръчка. Следва да отбележим, че възможността за прилагане на горния ред за разглеждане на офертите е обвързана с показателите за оценка на офертите, които е избрал възложителя. Същата е приложима единствено когато показателите имат числови изражения. След класиране на офертите на участниците на база получените оценки на техническото и ценовото предложение се проверяват представените документи за съответствие със законовите разпоредби и заложените от възложителя критерии за подбор.

 •  СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Максималният срок на договорите с периодично изпълнение е 5 години.

Въведени са някои нови основания за изменения на договорите за обществени поръчки.

 

НОВИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ И КАНДИДАТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 •  НАДЕЖДНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците доказват, че са предприели мерки за гарантиране на тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното задължително основание за отстраняване. В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не следва да го отстрани от процедурата. Разширен е обхватът на престъпленията по Наказателния кодекс, във връзка с които осъдените и нереабилитирани лица не се допускат до участие в обществени поръчки. В допълнение, като основание за отстраняване на участник е изведен случаят на предоставена пазарна консултация, при която извършените от възложителя действия не са гарантирали равнопоставеност на участника. На отстраняване от процедурата подлежат и лица за които е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил разпоредби от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Съгласно предходната уредба на материята, задължителните основания за отстраняване на участници имаха абсолютен характер и не беше възможно санирането им, чрез представяне на документи или по друг начин.

 • Ø ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Както досега, кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с образованието и професионалната квалификация или професионалния опит, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

 •  ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Целта на документа е възложителят да не изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

Независимо от това, преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Разпоредбите относно представянето на единният европейски документ за обществени поръчки в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия и забраната за възложителите да изискват документи, които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки влизат в сила през 2018 г.

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Новият закон въвежда съществени промени относно контрола на поръчки. Агенцията по обществени поръчки вече няма да е обвързана с контрол на процедури според стойността на поръчка.

Агенцията по обществени поръчки ще осъществява контрол:

–       чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;

–       върху процедури на договаряне без предварително обявление;

–       върху процедури на договаряне без предварителна покана за участие;

–       върху договори, възлагани на основание изключения от приложното поле на закона;

–       върху изменения на договори за обществени поръчки;

Предварителният контрол ще се осъществява по ред, определен с правилника за прилагане на ЗОП, който предстои да бъде приет.

Контролът за спазване на законовите разпоредби и по изпълнението на договорите за обществените поръчки ще бъде осъществяван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

ОБЖАЛВАНЕ

Като цяло, кръгът на подлежащите на обжалване актове, действия и бездействия на възложителите, няма съществени различия с досегашната уредба. Няколко са новите моменти при обжалването:

-посочено е, че не подлежат на обжалване решенията за:

1. определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от съответния възложител, е по-ниска или равна на 50 000 лв., при строителство и 30 000 лв., при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2.

2. откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции;

-за произнасяне на КЗК при поръчки на по-ниска стойност е определен по-кратък 15 дневен срок от образуване на производството, спрямо едномесечния срок, който и към момента е установен.

Сроковете за подаване на жалби също остават принципно непроменени – срокът за обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е 10 дневен, като началният момент, от който този срок тече е различен, в зависимост от това какъв акт се обжалва. Срокът за обжалване на решението на КЗК пред Върховния административен съд остава 14 дневен от съобщаването му на страните.

САНКЦИИ

Съществена новост в административно –наказателните разпоредби е, че размерът на санкцията е относително определен в процент от стойността на сключения договор с ДДС, като са определени и максимални прагове. За нарушения на закона са предвидени единствено глоби, не и имуществени санкции, което е продиктувано от дефинирането на кръга възложители като физически лица.

Изрично е въведено като нарушение и непосочването в обявлението, че поръчката е запазена за специализирани предприятия, което не се санкционираше до момента. Глобата за възложителя е в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.