Актуална информация за забрани/ограничения по повод извънредното положение

На 14.05.2020 г. Заповедите, въвеждащи изброените по-долу противоепидемични мерки бяха отменени, с оглед въвеждането на „извънредна епидемична обстановка“ в страната. По повод промяната екипът на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ подготви материал, отразяващ актуалните забрани и ограничения: https://popovarnaudov.bg/novini/aktualna-informaciya-za-zabrani-ogranicheniya-po-povod-izvanrednata-epidemichna-obstanovka/

 

 

Поради огромния обем от информация и динамичната обстановка на приемане и отмяна на предприетите мерки за опазване на здравето на гражданите, експертите от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ съставиха този документ, от който може да бъде получена актуална информация за действащите към момента разпореждания.

По долу са посочени въведените и действащи към момента забрани, като са предоставени и линкове към заповедите на министъра на здравеопазването, с които са въведени и съответно отменени те.

Списъкът от разпореждания не е изчерпателен и ще бъде обновяван периодично.

 

ДЕЙСТВАЩИ ЗАБРАНИ/ОГРАНИЧЕНИЯ

 

Последна актуализация: 12.05.2020 г.

 

ЗАБРАНА/ОГРАНИЧЕНИЕВЪВЕДЕНО СЪС:ДОПЪЛНЕНИЕ/ПРОМЯНА:
Преустановява се посещаването на игрални зали, дискотеки, питейни и хранителни заведения, големи търговски центрове. Изключения: банки, застрахователни офиси, хранителни магазини и аптеки.Заповед 124/13.03.2020 
От 06.05.2020 г. се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

д) препоръчително е носенето на ръкавици.

Заповед 249/03.05.2020Изменена със Заповед 250/05.05.2020
Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.Заповед 249/03.05.2020 
Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито ( в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.Заповед 249/03.05.2020 
Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации.Заповед 256/11.05.2020Допълнена Заповед 259/11.05.2020
Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;Заповед 256/11.05.2020 
Допускат се посещения на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации.Заповед 256/11.05.2020Допълнена Заповед 259/11.05.2020
Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.Заповед 259/11.05.2020 
Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

а) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

б) осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;

г) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

д) осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

е) ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

ж) дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);

з) създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);

и) разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните да бъде най-малко 5 метра, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум  8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

к) недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

Заповед 249/03.05.2020Изменена със Заповед 250/05.05.2020
Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.Заповед 250/05.05.2020 
Прекратяват се учебните занятия и всички извънкласни дейности във всички образователни институции и организации.Заповед 124/13.03.2020Допълнена: Изключение са упражнения на МВР – Заповед 172/02.04.2020
Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

а) отм.

б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в) влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г) използване на обозначените маршрути за разходка;

д) забрана употребата на алкохол;

e) избягване докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи

ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Заповед 248/01.05.2020 
Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

–       деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

–       собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч. всеки ден.

Заповед 239/26.04.2020 
Допускат се посещенията във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места, при спазване на противоепидемичните мерки.Заповед 248/01.05.2020 
Преустановени са всякакъв тип масови мероприятия, както и работата на съответните обекти – кина, театри, спортни и СПА центрове и др.Заповед 124/13.03.2020 
Работодателите да въведат дистанционна форма на работа, а при невъзможност – да се продължат дейност при строги хигиенни условия.Заповед 124/13.03.2020 
На домашна изолация подлежат потвърдени заразени лица, които са асимптоматични или с леки оплаквания; хоспитализирани биват заразени лица над 60 г., с тежки симптоми, с придружаващи заболявания или неспособни да се изолират при домашни условия.Заповед 129/16.03.2020Допълнена и изменена със Заповед 165/27.03.2020 г.
Лицата, управляващи обекти с обществено предназначение, чиято дейност не е прекратена, да организират работата си така, че да не се събират повече от две лица над 60 г. в помещение.Заповед 139/19.03.2020 
Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.Заповед 143/20.03.2020Изменена със Заповед 239/26.04.2020
Забранено е на лица под 60 г. да посещават хранителни магазини и аптеки в интервала между 8:30 и 10:30 часа.Заповед 143/20.03.2020 
Не се допуска консумация на място в заведения за бързо хранене и хранителни магазини към бензиностанции.Заповед 144/22.03.2020 
През КПП между областни градове се пропускат лица, пътуващи по служебни, здравословни причини, пътуващи към настоящ/постоянен адрес, снабдяващи се със стоки от първа необходимост, изискващи пътуване, или лица, полагащи грижа за близки и роднини.Заповед 153/25.03.2020 
Допуска се в големите търговски центрове да работят доставчици на платежни услуги при строги санитарни условия.Заповед 154/26.03.2020 
Разрешено е провеждането на фермерски пазари при стриктни хигиенни условия; дава се достъп на съответните лица до земеделски площи или за грижа по селскостопански животни.Заповед 179/06.04.2020 
Удължава се срокът на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед 124/13.03.2020 г., Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед 139/19.03.2020 г., Заповед 144/22.03.2020 г. и Заповед 172/02.04.2020 до 13.05.2020 г. включително.Заповед 195/10.04.2020 
Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средства, покриващо носа и устата.Заповед 197/11.04.2020Изменена със Заповед 236/24.04.2020, Заповед 247/01.05.2020

 

 

ОТМЕНЕНИ ЗАБРАНИ/ОГРАНИЧЕНИЯ

 

ЗАБРАНА/ОГРАНИЧЕНИЕВЪВЕДЕНО СЪС:ОТМЕНЕНО СЪС:
Забранява се посещаването на културни, спортни мероприятия, провеждането на масови мероприятия за деца.Заповед 117/08.03.2020Заповед 122/11.03.2020
Не се допускат болни деца до образователни институции.Заповед 122/11.03.2020Заповед 124/13.03.2020
Забранени са посещения на външни лица в социални заведения.Заповед 122/11.03.2020Заповед 124/13.03.2020
Културни, научни, развлекателни събития се ограничават до 250 посетители през 1м. разстояние.Заповед 122/11.03.2020Заповед 124/13.03.2020
Забранява се посещението и събирането на повече от двама възрастни на открити и закрити публични места.Заповед 131/17.03.2020Заповед 139/17.03.2020
Носенето на маски за лице на всички открити и закрити обществени места е задължително.Заповед 168/30.03.2020Заповед 169/31.03.2020
Пристигащите български и чуждестранни граждани от заразени страни се подлагат на 14-дневна карантина; въвеждат се специални условия за превозвачите.Заповед 130/17.03.2020Заповед 183/06.04.2020
До 17.04.2020 се забранява влизането на граждани от трети страни; изключение са лекари, хуманитарни работници, транспортен персонал и дипломати.Заповед 138/19.03.2020Заповед 183/06.04.2020
Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г.Заповед 199/11.04.2020Изменена със: Заповед 218/15.04.2020
Не се провеждат детски, женски консултации, профилактични прегледи, свиждания в лечебни заведения и планови оперативни дейности.Заповед 124/13.03.2020Частично отменена със Заповед 225/20.04.2020
Забранява се влизането и излизането на територията на София на всички автомобили (с изключение на товарни автомобили, извършващи транспортни услуги, превозни средства със специален режим на движение, автомобили превозващи медицински лица, автомобили превозващи хора, които се нуждаят от лечение, автомобили обслужващи неотложни ремонти и/или аварийни дейности, доставчици на платежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи, както и служебни автомобили и автобуси) от 17.04.2020 г. до второ нареждане.

За гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил се допуска влизане и излизане от територията на София, като в декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефонът на работодателя.

Заповед 224/16.04.2020 Изменена със Заповед 226/21.04.2020Отменена със Заповед 251/05.05.2020
Организират се КПП на входовете и изходите на областните градове, допуска се единствено преминаване по неотложни причини – служебни или здравословни.Заповед 143/20.03.2020Частично отменена със Заповед 251/05.05.2020

 

Налична е и електронна страница за актуална информация, свързана с Коронавируса у нас: https://coronavirus.bg/bg/

 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с правната уредба на извънредното положение у нас. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Христо Копаранов, Партньор и Ръководител практика Конкурентно и Потребителско право, e-mail h.koparanov@popovarnaudov.bg