Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” – водещ съдружник за изпълнение на обществена поръчка за провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” е водещ съдружник в ДЗЗД „Транспортни проучвания, анализи и нормотворчество” (в партньорство с „Глобал Метрикс“ ЕООД) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт“, възложена от Министерството на транспорта и съобщенията.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на реформа С8.R4 „Интегриран обществен транспорт“, залегнала в компонент „Транспортна свързаност“ oт Плана за възстановяване и устойчивост, в рамките на която се предвижда изготвяне и приемане на Закон за обществения превоз на пътници.

Дейност 3 от поръчката включва провеждане на консултации със заинтересованите страни в областта на обществения транспорт.

Като част от тези консултации е изготвена анкета, резултатите от която ще бъдат взети предвид при формулиране на конкретни препоръки/предложения за нормативни и/или институционални промени в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост, Реформа С8.R4 „Интегриран обществен транспорт“. Анкетата може да бъде попълнена на следния адрес: https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/384453?lang=bg

Също като част от консултациите на 05.10.2023 г. (четвъртък) от 10.30 ч. до 13.30 в онлайн формат ще се проведе кръгла маса, на която ще бъдат представени и дискутирани резултатите от първите две дейности от поръчката – анализ на българското законодателство в областта на обществения транспорт, идентифицирани добри практики в други европейски държави – Австрия, Чехия и Нидерландия и отправени препоръки. Постъпилите предложения по време на кръглата маса също ще бъдат взети предвид при формулиране на конкретни препоръки/предложения за нормативни и/или институционални промени. За участие в кръглата маса и получаване на линк за срещата, може да се регистрирате на адрес: https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/445772?lang=bg

Покана и повече подробности относно дневния ред на кръглата маса, организирана на 05.10.2023 г., може да намерите тук.