Адв. Александър Николов с нова публикация в областта на дружественото право на ЕС

Наскоро излезе от печат Сборник с доклади от юбилейна научна конференция в чест на академик Любен Василев – “Актуални проблеми на частното право”, издаден от Института за държавата и правото към Българската академия на науките.

В сборника е поместена статията на нашия колега адв. Александър Николов – Понятието “дружество” по смисъла на чл. 54 ДФЕС.

Разработката представлява анализ на разпоредбата на чл. 54 от Договора за функциониране на Европейския съюз в контекста на прокламираната в чл. 49 от този договор свобода на установяване, предоставяща възможност на дружествата, създадени в съответствие със законодателството на държава-членка, да преместят седалището си в друга държава-членка или да учредят на територията на друга държава-членка свое търговско представителство, клон или дъщерно дружество.