Адв. Емилиян Арнаудов за правните аспекти на защитата на националните ни символи пред Bulgaria On Air

Източник: Bulgaria On Air

 

Гербът, националното знаме и националният химн са държавни символи на Република България. Тяхното значение, както и това на държавния печат и столицата на страната, са с изключително висока степен на важност и са изрично уредени в отделна глава от Конституцията на Република България.

Наскоро адв. Емилиян Арнаудов коментира в студиото на България сутрин по телевизия Bulgaria On Air правните аспекти на защитата на националните ни символи и какви санкции може да бъдат наложени, в случай, че някой ги опетни,  във връзка с казусa за преработката на химна на Република България в поп фолк песен.

Съществуват  два основни правни аспекта при защита на националните ни символи – единият е  от гледна точка на наказателното право, а вторият – от гледна точка на авторското право.

Гербът, националното знаме и националният химн символизират независимостта и суверенитета на нашата страна. Ето защо, държавните символи имат изключително важно значение, поради което опетняването им е въздигнато в състав на престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.

При опетняване на националните символи на Република България, всяко лице може да сезира прокуратурата, тъй като извършването на престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс  засяга обществен, а не личен интерес. Т.е. е в интерес на държавата да извърши проверка, съответно разследване по случая.

Прокуратурата следва да се сезира и да започне проверка или разследване за извършено престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс, когато: е подаден сигнал (съобщение) от лице до прокурор или разследващ полицай – в писмена или устна форма, (изисква се сигналът да не е анонимен); при информация за извършено престъпление, разпространена чрез средствата за масово осведомяване; при лично явяване на извършителя пред прокурор или разследващ полицай с признание за извършено престъпление;  при непосредствено разкриване от прокурор или разследващ орган на признаци за извършено престъпление.

Всеки, който опетни или опозори, по какъвто и да е начин герба, знамето или химна на Република България, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба до три хиляди лева.

Наказанието лишаване от свобода и наказанието глоба не могат да бъдат кумулативно наложени. Налага се едното или другото, като лишаването от свобода е по – тежко от двете и неговото присъждане изключва възможността от налагане на глоба.

От гледна точка на авторското право – авторскоправната закрила се простира за срок до 70 години след смъртта на автора на произведението.

Дори и след изтичане на тези 70 години, се запазва завинаги неимущественото право на държавата чрез Министерството на културата да иска името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението, да иска запазване целостта на произведението, да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните интереси на автора или личното му достойнство.

За целите на законосъобразно създаване на кавър версия, т.е. нов запис или изпълнение на вече съществуваща песен, е необходимо съгласието на автора на песента.

Авторското право е наследимо и след смъртта на автора, неговите наследници разполагат с правото на защита. Респективно ако създаването на кавър версия касае 70-годишния период след смъртта на автора, е необходимо съгласието на неговите наследници.  Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на посочения период, авторското право преминава върху държавата, която го упражнява в 70-годишния период чрез Министерството на културата, а ако авторът е членувал в организация за колективно управление на права – върху тази организация.

В случай, че създаването на кавър версия се отнася за период след изтичане на 70 години от смъртта на автора, Министерството на културата разполага с правото да иска запазване целостта на произведението, да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните интереси на автора или личното му достойнство.

С последните внесени промени на Закона за авторското право и сродните му права, които са приети на първо четене и вероятно ще бъдат факт до края на годината – тази защита ще се разпростре и върху изключително стари произведения, т.е. дори такива, чийто 70-годишен срок на закрила е изтекъл преди влизане в сила на промените. Това на практика означава, че действието на тези промени ще обхване всички произведения, които биха били обект на такава защита от Министерството на културата.

В случай, че материалът, чрез който е извършено нарушение, във връзка с националните символи на страната, е изтрит, унищожен или липсва поради друга причина – не е пречка да се стартира съответното производство за разследване на престъпление по Наказателния кодекс.

Надяваме се, че с влизането в сила на промените в ЗАПСП, ще се осигури необходимата цялостна правна закрила не само на държавните символи на Република България, но и на други произведения, чиито срок на авторскоправна закрила е изтекъл, но са трайно вградени в българския национален дух и култура