Попов и Партньори сертифицирана по ISO 9001:2008

В средата на януари месец тази година, АД „Попов и Партньори“ успешно приключи процедурата по внедряване на Система за управление, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. След извършения одит, сертифициращата организация GL Systems Certification удостовери съответствието на внедрената Система за управление с приложимия стандарт по отношение на следните правни услуги:

√ Осъществяване на цялостно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;

√ Извънсъдебно (включително чрез юридически Кол Център и външни екипи) и съдебно събиране на просрочени вземания;

√ Процесуално представителство и защита пред органите на съдебната власт, изпълнителни органи и особени юрисдикции;

√ Консултантски услуги по подготовка, управление, мониторинг, анализ и оценка на проекти;

√ Сливания и придобивания

Така, кантората се присъедини към престижния клуб на сертифицираните по стандарт ISO9001:2008 компании, като поредното доказателство за качественото на предоставяните услуги.

Амбицията ни е да разширим максимално обхвата на сертификата, както и разбира се, да поддържаме и постоянно да подобряваме внедрената Система за управление.