Попов и Партньори: Подготвяните промени в ЗЗК се нуждаят от допълнително прецизиране, за да осигурят в максимална степен защита на засегнатите от нарушенията

Попов и Партньори се включи в общественото обсъждане на предложения проект за изменение в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Специализираният ни екип „Регулация и защита на конкуренцията”, включващ експерти, работили в КЗК, анализира проекта и счита, че той цели постигането на важни положителни ефекти, но за да може те да повлияят по най-добрия начин на българския пазар, са необходими промени в законодателния подход и в конкретното разписване на някои текстове.

Опитът ни показва, че картелите и злоупотребите с господстващо положение са тежки нарушения на конкуренцията, които много често увреждат сериозно потърпевшите. В същото време, спецификата на тези нарушения затруднява ефективното претендиране на обезщетение за претърпените вреди. Затова оценяваме положително измененията в закона, целящи както да гарантират реално пълно обезщетяване, така и да осигурят максимално добри процесуални възможности за това. В проекта са възприети задължителните изисквания на европейското законодателство в тази посока. В същото време, обаче, голяма част от предложените разпоредби трябва да се съдържат в Гражданския процесуален кодекс, а не в ЗЗК, като това тяхно систематично място ще даде по-добра възможност последиците от нарушенията на конкуренцията да бъдат ефективно неутрализирани. Попов и Партньори направи и предложения за прецизиране на конкретни разпоредби и дефиниции, за да може да се постигне непротиворечиво и ефективно правоприлагане.

Особено внимание е обърнато на специфичните за българското право нарушения: нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. Такива не са уредени на европейско ниво и затова е естествено във въвежданата нова европейска директива да няма разпоредби за тях. Считаме, обаче, че тези нарушения също могат да доведат до значителни вреди. Ето защо в становището сме направили и предложения относно възможностите за включване на тези видове нарушения в засилената защита, която ще се даде с предвидените законодателни изменения. Попов и Партньори счита, че този въпрос трябва да бъде внимателно обсъден преди окончателното внасяне на проекта.