Според български и италиански специалисти електронното правосъдие е най-прекият път за ускоряване на съдебните производства

Съветът на Софийска Адвокатска Колегия, съвместно с Миланска Адвокатска Колегия и Асоциация на жените адвокати проведе международна конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ: България – възможности и предизвикателства. Италия – реализация и опит. Добри европейски практики.”

Конференцията беше с участието от българска страна на водещи специалисти в областта на електронното правосъдие, участвали в разработването на правилата как то да се реализира в България. От италианска страна участваха адвокати и специалисти по организация и управление на организационни процеси, които са участвали във въвеждането на електронизацията на гражданския процес в адвокатската колегия в Милано и изобщо в Италия.

Лекторите адв. Христо Копаранов и адв. Емилиян Арнаудов, управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Попов и Партньори”, представиха на гостите същността и обхвата на електронното правосъдие, както и вижданията си относно ползите, до които въвеждането му би довело. Бяха изтъкнати редица проблеми на съдебната система, които могат да бъдат повлияни чрез електронизация: по-голяма бързина, по-малко разходи, повече прозрачност, по-малко корупция и др. В същото време не бяха пропуснати и предизвикателствата и рисковете, които крие електронното правосъдие, като бяха дадени конкретни препоръки как да се постигнат най-добри резултати при най-малко негативи. Лекторите посочиха възможността производствата, при които не се изисква ищецът и ответникът да се явяват лично по делата, да се разпределят между всички районни съдии, независимо от града, в който се намират и така да се намали неравномерната натовареност на съдилищата. Бяха представени данни, че над половината от делата в най-натоварените съдилища са именно такъв тип производства. Препоръчано бе всички държавни органи и адвокати задължително да работят в електронна форма и да ползват единен мейл във връзка с правосъдието, а в бъдеще гражданите да имат постоянен електронен адрес, а юридическите лица – електронен адрес на управление. Като евентуална възможност в бъдеше бе посочено част от процесите да се извършват автоматично. Препоръчва се създаването на точки за достъп до съдебната система в по-малките населени места, което да намали социалния ефект от реформата, като едновременно с това създаде присъствие на държавността там. Подчертано бе, че електронизацията ще улесни достъпа на трудноподвижни лица и на лица с намалени зрителни способности.

Гостите от Италия разкриха техния опит от въвеждането на елекронизацията , разказаха за отношението на магистратите към нововъведенията, а също и показаха практически как се осъществява работата по едно електронно дело. Впечатление направи, че ползите, които българските експерти теоретично очакват да се случат след електронизацията, реално са настъпили в Италия. Конкретно бяха представени данни за неколкократно намаляване на времето, в което се случва едно дело, както и конкретни резултати в борбата с корупцията.

Лекторите обсъдиха и добрите практики в други Европейски държави като Португалия и Испания.