„Попов и партньори” изпълнява обществена поръчка на Върховния административен съд с предмет „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”

„Попов и Партньори” спечели процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка, обявена от Върховния административен съд (ВАС), целяща повишаване на прозрачността и ефективността в работата на съда. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите, които кантората ще извърши включват: изготвяне на анализ на добрите европейски практики за управление на качеството в съдебната система, изготвяне на оценка на вътрешната организация на работата на ВАС, както и разработване на наръчник с вътрешни правила и процедури за работата на ВАС. Експерти от „Попов и партньори” ще организират работни посещения в 3 европейски държави, по време на които представители на ВАС ще обменят добри практики и опит с чуждестранни магистрати и ръководители на административни съдилища. Договорът за изпълнение беше подписан на 09.10.2013 г.

Проектът бе подробно представен на пресконференция, която се проведе на 05.11.2013 г. в Шератон София Хотел Балкан, с участието на председателя и заместник-председателите на ВАС, ръководители на административни съдилища, представители на пресата. Концепцията за изпълнение на възложеното на кантората бе представена от Галин Попов, ръководител на екипа за изпълнение на проекта, а в пресконференцията участие взеха и тримата ключови експерти от страна на кантората – Емилиян Арнаудов (разработване на процедури и правила), Елеонора Сергиева (разработване на стратегии) и Виктория Бисерова (технически експерт).

След края на пресконференцията, кантората предаде на възложителя резултата от първия подетап от проекта – Анализ на добрите европейски практики за управление качеството на съдебната система. Документът подробно разглежда състоянието и успешно преодолените проблеми пред правосъдието в Австрия, Германия, Люксембург, Португалия, Испания, Естония и Полша, като идентифицира добри практики, оценя тяхната приложимост в България и очакваните положителни ефекти от това.